РЕШЕНИЕ со кое се ОДОБРУВА Проектна програма за изработка на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за Фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште (E 1.13) со моќност до 1 MW на КП 1538, КО Очипала

Врз основа на  глава 5 точка 2 и 3  од Законот за урбанистичко планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 32/20 ), глава 3 од Правилникот за урбанистичко планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 225/20 ),  Барање за одобрување од јуни 2023 г поднесено преку системот е – урбанизам  на 01,06,2023 г,и член 63 од Законот за Локална самоуправа ( Сл. Весник на Р.М. бр 5 /2002)  на ден 05,09,2023  г Градоначалникот на Општина Делчево донесе:

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО –
УП 1 –  08- 25   од    05,09,2023 година

РЕШЕНИЕ

со  кое се ОДОБРУВА  Проектна програма за изработка на  УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за Фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште (E 1.13) со моќност до 1 MW на КП 1538, КО Очипала, Општина Делчево.  т.бр 010/02/23 од август 2023г. изработена од Друштво за планирање, проектирање и инженеринг ТАЈФА-ПЛАН ДОО Скопје. Лиценца бр.0018  издадена на 14.01.2019 г

 

Образложение

            Општина Делчево започна постапка за одобрување на Проектна програма за изработка на  УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за Фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште (E 1.13) со моќност до 1 MW на КП 1538, КО Очипала, Општина Делчево.  т.бр 010/02/23 од август 2023г. изработена од Друштво за планирање, проектирање и инженеринг ТАЈФА-ПЛАН ДОО Скопје од мај 2023 г. Лиценца бр.0018  издадена на 14.01.2019 г

Постапка во  систем 52797)

Со барањето е приложена следната документација и докази:

  • Проектна програма тех.бр. 010/02/23 од август 2023 г / pdf-dwg
  • Барање за одобрување од јуни 2023 г поднесено преку системот е – урбанизам бр. 0307-132 од 01,06,2023 г
  • Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени за ажурирана геодетска подлога бр. 047/3-23 од 25,05,2023 г pdf/dwg
  • Полномошно бр УЗП 3151/2023 од 07,07,2023 г
  • Услови за планирање на просторот т.бр. Y10223 април 2023 г
  • Решение за услови за планирање УП1 – 15 828/2023 од 25,05,2023 г
  • Имотен лист бр. 485 од 09.01,2023 г
  • Предлог за одобрување УП1 08-25 од 01,09.2023 г

Градоначалникот на Општина Делчево  по извршениот увид во приложената документација и предлогот  од Комисијата за урбанизам УП1 08-25 од 01,09.2023 г  констатира  дека се исполнети условите од Законот за урбанистичко планирање планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 32/20 )  и донесе решение како во диспозитивот.

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО

Против ова решение може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението, до органот на државна управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот таксирана со 250,00 денари административна такса.

52797 ПП УП КП 1538 КО Очипала корекција П-1

52979 Решение од градоначалник за одобрување ПП

изработил:
диа Горан Петровски

одобрил:
Звонко Атанасов

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник
Горан Трајковски

Shares