РЕШЕНИЕ со кое се ОДОБРУВА ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за изработка на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на површински соларни и фотоволтаични електрани (Е-1.13) – Фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште со моќност до 1,1 MW на КП 1834/1 и КП 1834/4 – КО Делчево

Врз основа на  глава 5 точка 2 и 3  од Законот за урбанистичко планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 32/20 ), глава 3 од Правилникот за урбанистичко планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 225/20 ),  Барање за одобрување од јули 2023 г поднесено преку системот е – урбанизам  на 04.07.2023 г. и член 63 од Законот за Локална самоуправа ( Сл. Весник на Р.М. бр 5 /2002)  на ден 05,09,2023  г Градоначалникот на Општина Делчево донесе:

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО –
УП 1 –  08- 39   од    05.09.2023 година

РЕШЕНИЕ

со  кое се ОДОБРУВА  ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за изработка на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на површински соларни и фотоволтаични електрани (Е-1.13) – Фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште со моќност до 1,1 MW на КП 1834/1 и КП 1834/4 – КО Делчево, Општина Делчево т.бр 016/02/23 од јули 2023 г изработена од Друштво за планирање, проектирање и инженеринг ТАЈФА-ПЛАН ДОО Скопје. Лиценца бр.0018  издадена на 14.01.2019 г

Образложение

            Општина Делчево започна постапка за одобрување на ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за изработка на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на површински соларни и фотоволтаични електрани (Е-1.13) – Фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште со моќност до 1,1 MW на КП 1834/1 и КП 1834/4 – КО Делчево, Општина Делчево т.бр 016/02/23 од јули 2023 изработена од Друштво за планирање, проектирање и инженеринг ТАЈФА-ПЛАН ДОО Скопје г. Лиценца бр.0018  издадена на 14.01.2019 г

Постапка во  систем 53573

Со барањето е приложена следната документација и докази:

 • Проектна програма тех.бр. 016/02/23 од јули 2023 г
 • Барање за одобрување од јули 2023 г поднесено преку системот е – урбанизам бр 0307-157 од 07.2023 г
 • Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени за ажурирана геодетска подлога бр. 059/3-23 од 16.02.2023
 • Електронска заверка на геодетски елаборат бр. 1110-13/2023 од 17.02.2023
 • Полномошно бр УЗП 1004/2023 од 16.02.2023
 • Услови за планирање на просторот т.бр. Y14923 април 2023 г
 • Решение за услови за планирање УП1 – 15 842/2023 од 30.06.2023 г
 • Имотен лист бр. 1105-6794/2022 од 26.10.2022
 • Барање потврда – информации бр. 12 – 359/2 од 15.02.2023
 • Полномошно бр.УЗП 1009/2023 од 25.01.2023
 • Полномошно бр.УЗП 11034/2023 од 08.08.2023 г
 • Предлог за одобрување УП1 08-39 од 18.08.2023 г

Градоначалникот на Општина Делчево  по извршениот увид во приложената документација и предлогот  од Комисијата за урбанизам УП1 бр 08-39 од 18,08,2023 г констатира  дека се исполнети условите од Законот за урбанистичко планирање планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 32/20 )  и донесе решение како во диспозитивот.

 

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО

Против ова решение може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението, до органот на државна управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот таксирана со 250,00 денари административна такса.

52573 Решение од градоначалник за одобрување УП-39 ЕВН

ПП за КП 1834-1 и КП 1834-4 КО Делчево со услови-п (3) потп од Град

 

изработил:
Андријана Соколовска

контролирал
диа Горан Петровски

одобрил
Звонко Атанасов

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник
Горан Трајковски

Shares