РЕШЕНИЕ со кое се ОДОБРУВА Проектна програма за изработка на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ (Е-1.13) – Фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште со моќност до 0,6 MW на дел од КП 1753/1 – КО Делчево

Врз основа на  глава 5 точка 2 и 3  од Законот за урбанистичко планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 32/20 ), глава 3 од Правилникот за урбанистичко планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 225/20 ),  Барање за одобрување од јуни 2023 г поднесено преку системот е – урбанизам  на 19,06.2023 г. и член 63 од Законот за Локална самоуправа ( Сл. Весник на Р.М. бр 5 /2002)  на ден 11,09.2023 г Градоначалникот на Општина Делчево донесе:

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО –
УП 1 –  08- 30   од    11.09.2023 година

РЕШЕНИЕ

со  кое се ОДОБРУВА  Проектна програма за изработка на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ (Е-1.13) – Фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште со моќност до 0,6 MW на дел од КП 1753/1 – КО Делчево, Општина Делчево т.бр 015/02/23 изработена од Друштво за планирање, проектирање и инженеринг ТАЈФА-ПЛАН ДОО Скопје од јуни 2023 г. Лиценца бр.0018  издадена на 14.01.2019 г

Образложение

            Општина Делчево започна постапка за одобрување на Проектна програма за изработка на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ (Е-1.13) – Фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште со моќност до 0,6 MW на дел од КП 1753/1 – КО Делчево, Општина Делчево т.бр 015/02/23 изработена од Друштво за планирање, проектирање и инженеринг ТАЈФА-ПЛАН ДОО Скопје од јуни 2023 г. Лиценца бр.0018  издадена на 14.01.2019 г

Постапка во  систем 53199

Со барањето е приложена следната документација и докази:

 • Проектна програма тех.бр. 015/02/23 од јуни 2023 г
 • Барање за одобрување од јуни 2023 г поднесено преку системот е – урбанизам бр,0307-145 од 19.06.2023 г
 • Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени за ажурирана геодетска подлога бр. 058/3-23 од 16.02.2023
 • Електронска заверка на геодетски елаборат бр. 1110-11/2023 од 17.02.2023
 • Полномошно бр УЗП 3151/2023 од 07.07.2023
 • Услови за планирање на просторот т.бр. Y14823 мај 2023 г
 • Решение за услови за планирање УП1 – 15 1104/2023 од 31.05.2023 г
 • Имотен лист бр. 1105-6794/2022 од 26.10.2022
 • Барање потврда – информации бр. 12 – 357/2 од 15.02.2023
 • Полномошно бр.УЗП 11034/2023 од 08.08.2023
 • Предлог за одобрување УП1 08-30 од 18.08.2023 г

Градоначалникот на Општина Делчево  по извршениот увид во приложената документација и предлогот  од Комисијата за урбанизам УП1 бр 08-30 од 18,08,2023 г констатира  дека се исполнети условите од Законот за урбанистичко планирање планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 32/20 )  и донесе решение како во диспозитивот.

 

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО

Против ова решение може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението, до органот на државна управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот таксирана со 250,00 денари административна такса.

53199 Решение од градоначалник за одобрување УП-30

53199 Проектна програма дел од КП 1753-1 КО Делчево-п

изработил:
Андријана Соколовска

контролирал:
диа Горан Петровски

одобрил:
Звонко Атанасов

                                                                                     ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник
Горан Трајковски

Shares