РЕШЕНИЕ со кое се ОДОБРУВА Проектната програма за изработка на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА НЕКЛАСИФИКУВАНА ИНФРАСТРУКТУРА СО НАМЕНА Е3.1 – ЛОКАЛНИ ДЕПОНИИ ЗА ОДЛАГАЊЕ НА НЕОПАСЕН ОТПАД – ДЕПОНИЈА ЗА КОМУНАЛЕН ОТПАД ВО ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО т.бр 93-3/22 од септември 2023 г

Врз основа на  глава 5 точка 2 и 3  од Законот за урбанистичко планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 32/20 ), глава 3 од Правилникот за урбанистичко планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 225/20 ),  Барање за одобрување од ноември 2022 г поднесено преку системот е – урбанизам  на 25,11,2022 г. и член 63 од Законот за Локална самоуправа ( Сл. Весник на Р.М. бр 5 /2002)  на ден 04,10,2023 г Градоначалникот на Општина Делчево донесе:

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО –
УП 1 –  08- 30   од    04.10.2023 година

РЕШЕНИЕ

со  кое се ОДОБРУВА  Проектната програма за изработка на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН  ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА НЕКЛАСИФИКУВАНА ИНФРАСТРУКТУРА СО НАМЕНА Е3.1 – ЛОКАЛНИ ДЕПОНИИ ЗА ОДЛАГАЊЕ НА НЕОПАСЕН ОТПАД – ДЕПОНИЈА ЗА КОМУНАЛЕН ОТПАД ВО ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО  т.бр 93-3/22 од септември 2023 г, изработена од Трговско друштво со ограничена одговорност за проектирање, изведување и инженеринг ИНГРА ДООЕЛ Скопје. Лиценца бр.0096  издадена на 24.07.2019 г.

Образложение

            Општина Делчево започна постапка за одобрување на Проектната програма за изработка на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН  ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА НЕКЛАСИФИКУВАНА ИНФРАСТРУКТУРА СО НАМЕНА Е3.1 – ЛОКАЛНИ ДЕПОНИИ ЗА ОДЛАГАЊЕ НА НЕОПАСЕН ОТПАД – ДЕПОНИЈА ЗА КОМУНАЛЕН ОТПАД ВО ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО  т.бр 93-3/22 од септември 2023 г, изработена од Трговско друштво со ограничена одговорност за проектирање, изведување и инженеринг ИНГРА ДООЕЛ Скопје. Лиценца бр.0096  издадена на 24.07.2019 г.

Постапка во  систем 47561

Со барањето е приложена следната документација и докази:

 • Проектна програма тех.бр. 93-3/22 од септември 2023 г
 • Барање за одобрување од ноември 2022 г поднесено преку системот е – урбанизам на 25.11.2022 г
 • Барање за одобрување бр,91-4/22 од 09,2023 г
 • Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени за ажурирана геодетска подлога бр. 07-4/22 од 24.02.2022
 • Електронска заверка на геодетски елаборат бр. 1110-4/2022 од 24.02.2022
 • Полномошно од 09.2022
 • Услови за планирање на просторот т.бр. Y39822 ноември 2022 г
 • Решение за услови за планирање УП1 – 15 2211/2022 од 21.11.2022 г
 • Мислење за користење УПП бр,15-3205/2 од 17,05,2023 г
 • Имотен лист бр. 1105-4812/2023 од 13.09.2023
 • Имотен лист бр. 1105-4814/2023 од 13.09.2023
 • Имотен лист бр. 1105-4813/2023 од 13.09.2023
 • Предлог за одобрување УП1 08-30 од 29.09.2023 г

Градоначалникот на Општина Делчево  по извршениот увид во приложената документација и предлогот  од Комисијата за урбанизам УП1 бр 08-30 од 29,09,2023  г констатира  дека се исполнети условите од Законот за урбанистичко планирање планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 32/20 )  и донесе решение како во диспозитивот.

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО

Против ова решение може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението, до органот на државна управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот таксирана со 250,00 денари административна такса.

Проектна програма

47561 Решение потпишано рачно

47561 Решение потпишано електронски

изработил:
Андријана Соколовска

контролирал
диа Горан Петровски

одобрил
Звонко Атанасов

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник
Горан Трајковски

Shares