ПОТВРДА Со која се ПОТВРДУВА ОДОБРУВАЊЕ на Урбанистички проект за инфраструктура за намена Е1.5 – Разделна шахта на дел од к,п.7293

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО –
УП 1 – 08- 44 од 14,09,2023 година

 

Градоначалникот на Општина Делчево , решавајки по Барање за заверка- одобрување поднесено на систем е – урбанизам  од 14,08,2023 г  на  Урбанистички проект за инфраструктура за намена Е1.5 –  Разделна шахта  на дел од к,п.7293  ко Делчево –  Општина Делчево – т.бр. 0701-740 од јули 2023 г изработена од КВАДАР ДОО Скопје. Лиценца бр.0074  издадена на 11,02,2014 г а врз основа на  член 62 од Законот за урбанистичко планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 32/20 ), глава 3 од Правилникот за урбанистичко планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 225/20 )  а по член 87 и 88 од Законот за општа управна постапка ( Сл. РМ 124/2015 ) член 63 од Законот за Локална самоуправа ( Сл. Весник на Р.М. бр 5 /2002)  ја издава – донесе ;

 

ПОТВРДА

Со која се  ПОТВРДУВА ОДОБРУВАЊЕ  на Урбанистички проект за инфраструктура за намена Е1.5 –  Разделна шахта  на дел од к,п.7293  ко Делчево –  Општина Делчево – т.бр. 0701-740 од јули 2023 г изработена од КВАДАР ДОО Скопје. Лиценца бр.0074  издадена на 11,02,2014 г – постапка во систем – 54661 кој е доставен по системот  со  Барање за заверка- одобрување поднесено на систем е – урбанизам  од 14,08,2023 г

Доставена документација:

  • Проектна програма бр 12-1638/1 од 18,08,2023 г.
  • Урбанистички проект за инфраструктура за намена Е1.5 –  Разделна шахта  на дел од к,п.7293  ко Делчево –  Општина Делчево – т.бр. 0701-740 од јули 2023 г изработена од КВАДАР ДОО Скопје.
  • Извод од ГУП бр,08-215/6 од 24,06,2023 г.
  • Геодетски елаборат бр. 08-215/6 од 24,06,2023 г
  • Заверка бр.1110-20/2023 од 24,06,2023 г
  • Полномошно УЗП 3820/2023 од 16,08,2023 г
  • Извештај за стручна ревизија бр.107/23 од јули 2023 г
  • Мислење АКН бр,0939-11760/2 од 04,09,2023г
  • Мислење Комисија за урбанизам уп1 бр 08-44 од 13,09,2023 г

Градоначалникот на Општина Делчево  по извршениот увид во приложената документација и позитивно мислење – предлог од Комисијата за урбанизам уп1 бр 08-44 од 13,09,2023 г, констатира  дека се исполнети условите од Законот за урбанистичко планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 32/20 ) и донесе решение како во диспозитивот.

Врз основа на тоа а согласно член 62 од Законот за урбанистичко планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 32/20 ) го потврдува одобрувањето.

Потврда за одобрување шахта Делчево

740.UPI E1.5-шахта

 

                                                                                                 ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник
Горан Трајковски

Shares