РЕШЕНИЕ Со кое се ОДОБРУВА ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УРБАНА ЕДИНИЦА 2, ДЕЛ ОД БЛОК 2.1 КОЖАРА (КП 6017), ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО тех. бр. ПП – У – 57/23 од декември 2023 г постапка во систем -55758

Врз основа на глава 5 точка 2 и 3 од Законот за урбанистичко планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 32/20 ), глава 3 од Правилникот за урбанистичко планирање ( Службен

весник на Република С Македонија бр 225/20 ), Барање за одобрување од август 2023 г поднесено преку системот е – урбанизам на 11.08 .2023 г,и член 63 од Законот за Локална самоуправа ( Сл.

Весник на Р.М. бр 5 /2002) на ден 27.12.2023 г Градоначалникот на Општина Делчево донесе:

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО –
УП 1 – 08 – 47 од 27.12.2023 година

 

РЕШЕНИЕ

Со кое се ОДОБРУВА ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УРБАНА ЕДИНИЦА 2, ДЕЛ ОД БЛОК 2.1 КОЖАРА (КП 6017), ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО тех. бр. ПП – У – 57/23 од декември 2023 г постапка во систем -55758

 

Образложение

                Општина Делчево започна постапка за одобрување на ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УРБАНА ЕДИНИЦА 2, ДЕЛ ОД БЛОК 2.1 КОЖАРА (КП6017/0), ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО тех. бр. ПП – У – 57/23 од декември 2023 г изработена од Друштво за градежништво, архитектура, проектирање, инженеринг и дизајн СТУДИО АТРИУМ – ДОО Штип – од декември 2023 г Лиценца бр.0089  издадена на 04.09.2023 г

постапка во систем -55758

Со барањето е приложена следната документација и докази:

– Проектна програма тех.бр ПП – У – 57/23 од декември 2023 г

– Барање за одобрување бр. 0302-207/23-2 од 25.09.2023г г поднесено преку системот е –

урбанизам на 25.09.2023 г

– Предлог за одобрување УП1 08-47 од 15.12.2023 г

 

Градоначалникот на Општина Делчево  по извршениот увид во приложената документација и позитивно мислење – предлог од Комисијата за урбанизам УП1 бр 08-47 од 15.12.2023 г констатира  дека се исполнети условите од Законот за урбанистичко планирање планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 32/20 ) и донесе решение како во диспозитивот.

 

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО

Против ова решение може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението, до органот на државна управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот таксирана со 250,00 денари административна такса.

Решение планска програма

55758 Решение од градоначалник за одобрување на ПП

 

изработил:

Андријана Соколовска

контролирал

диа Горан Петровски
одобрил
Звонко Атанасов

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник
Горан Трајковски

Shares