С О О П Ш Т Е Н И Е за организирање на јавен увид на изработен УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Б5.1-ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКСИ НА ДЕЛ ОД КП 2097, КП 2098, КП 2105 И КП 2106 КО ДЕЛЧЕВО

Република Северна Македонија
УП 1 бр 08 – 50 од 02,01,2024 г
Општина Делчево

Врз основа на член 62 став 10 и член 35 став 3 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр.32/20), член 50 точка 4 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.5/02), и донесената Годишна програма за изработување на урбанистички планови на Општина Делчево за 2023 година со Одлука бр. 09 – 2706/1 од 26,12,2022  година,  Градоначалникот на Општина Делчево го дава следново :

С О О П Ш Т Е Н И Е

За организирање на јавен увид на изработен   УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Б5.1-ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКСИ НА ДЕЛ ОД КП 2097, КП 2098, КП 2105 И КП 2106  КО ДЕЛЧЕВО, ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО т.бр,09/23  од ноември 2023 г е со проектен опфат со површина на проектниот опфат од  1,04 ха.

Проектната документација се изработува по прифатена иницијатива за изработка на урбанистичка документација  од страна на Комисијата за урбанизам на Општина Делчево и одобрена Проектна програма.

Јавниот увид на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Б5.1-ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКСИ НА ДЕЛ ОД КП 2097, КП 2098, КП 2105 И КП 2106  КО ДЕЛЧЕВО, ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО т.бр,09/23  од ноември 2023 г е со проектен опфат со површина на проектниот опфат од  1,04 ха.  ке се спроведе со објава на урбанистичкиот проект на официјалната web страна на Општина Делчево: www.delcevo.gov.mk

Јавниот увид ке трае 15 дена од објавувањето на Соопштението, започнувајки од 02,01,2024 г  до 18,01,2024  год

Во споменатиот период, заинтерисираните грагани и правни лиоца ид конкретното подрачје опфатено со планот ке може да доставуваат писмени забелешки, предлози и анкетни листови до Општина Делчево.

57076 СООПШТЕНИЕ за ЈАВЕН УВИД хотел СПА

Анкетен лист Хотел Спа

 

Општина Делчево
Градоначалник
Горан Трајковски

Shares