С О О П Ш Т Е Н И Е За организирање на јавен увид на изработен УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА 10(20)Kv КАБЕЛСКИ ВОД СО НОВА КБТС110/35/10Kv „ШИШАРО ЗВЕГОР“ – ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

Република Северна Македонија

УП 1 бр 08-33 од 02.02.2024

Општина Делчево

Врз основа на член 62 став 10 и член 35 став 3 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр.32/20), член 50 точка 4 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.5/02), и донесената Годишна програма за изработување на урбанистички планови на Општина Делчево за 2023 година со Одлука бр. 09–2706/1 од 26,12,2022 година, Градоначалникот на Општина Делчево го дава следново :

С О О П Ш Т Е Н И Е

За организирање на јавен увид на изработен УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА 10(20)Kv КАБЕЛСКИ ВОД СО НОВА КБТС110/35/10Kv „ШИШАРО ЗВЕГОР“ – ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО т.бр, У-27/22 од ноември 2023 г е со проектен опфат со површина на проектниот опфат од4442,94 m².должина на траса 1112,34м1

Проектната документација се изработува по прифатена иницијатива за изработка на урбанистичка документација  од страна на Комисијата за урбанизам на Општина Делчево и одобрена Проектна програма.

Јавниот увид на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА 10(20)Kv КАБЕЛСКИ ВОД СО НОВА КБТС110/35/10Kv „ШИШАРО ЗВЕГОР“ – ОПШТИНА ДЕЛЧЕВОке се спроведе со објава на урбанистичкиот проект на официјалната web страна на Општина Делчево:www.delcevo.gov.mk

Јавниот увид ке трае 15 дена од објавувањето на Соопштението, започнувајки од 02.02,2024 г  19.02,2024  год

Во споменатиот период, заинтерисираните грагани и правни лиоца ид конкретното подрачје опфатено со планот ке може да доставуваат писмени забелечки, предлози и анкетни листови до Општина Делчево.

 

                                                                                    Општина Делчево
Градоначалник

                                                                                  Горан Трајковски

Shares