С О О П Ш Т Е Н И Е За организирање на јавен увид на изработен Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за подземен кабел 10/20 kV од КП 1302/2 КО Тработивиште до ТС Обел Градба КО Град,Општина Делчевот.бр,045/08/22  од мај 2023 ге со проектен опфат со површина на проектниот опфат од 1,03 ха

Република Северна Македонија

УП 1 бр 08–22  од 02.02,2024 г

Општина Делчево

Врз основа на член 62 став 10 и член 35 став 3 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр.32/20), член 50 точка 4 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.5/02), и донесената Годишна програма за изработување на урбанистички планови на Општина Делчево за 2023 година со Одлука бр. 09–2706/1 од 26,12,2022 година, и за 2024 год бр. 09-2561/1 од 31,12,2023 г . Градоначалникот на Општина Делчево го дава следново :

С О О П Ш Т Е Н И Е

За организирање на јавен увид на изработен Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за подземен кабел 10/20 kV од КП 1302/2 КО Тработивиште до ТС Обел Градба КО Град,Општина Делчевот.бр,045/08/22  од мај 2023 ге со проектен опфат со површина на проектниот опфат од 1,03 ха.

Проектната документација се изработува по прифатена иницијатива за изработка на урбанистичка документација  од страна на Комисијата за урбанизам на Општина Делчево и одобрена Проектна програма.

Јавниот увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за подземен кабел 10/20 kV од КП 1302/2 КО Тработивиштедо ТС Обел Градба КО Град,  Општина Делчево т.бр,045/08/22 одмај 2023 г е со проектен опфат со површина на проектниот опфат од 1,03 ха.ке се спроведе со објава на урбанистичкиот проект на официјалната web страна на Општина Делчево: www.delcevo.gov.mk

Јавниот увид ке трае 15 дена од објавувањето на Соопштението, започнувајки од 02.02,2024 г 19.02,2024 год

Во споменатиот период, заинтерисираните грагани и правни лиоца ид конкретното подрачје опфатено со планот ке може да доставуваат писмени забелешки, предлози и анкетни листови до Општина Делчево.

 

                                                                                    Општина Делчево
Градоначалник

                                                                                    Горан Трајковски

Shares