РЕШЕНИЕ со кое се ОДОБРУВА Проектна програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена А4.3-Викенд куќи и други објекти за времено сместување, на КП 1207, КО Ѕвегор-вгр, Општина Делчево тех. бр. 167/23 од декември 2023 г постапка во систем -58128

Врз основа на глава 5 точка 2 и 3 од Законот за урбанистичко планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 32/20 ), глава 3 од Правилникот за урбанистичко планирање ( Службен

весник на Република С Македонија бр 225/20 ), Барање за одобрување од декември 2023 г поднесено преку системот е – урбанизам на 22.12 .2023 г,и член 63 од Законот за Локална самоуправа ( Сл.

Весник на Р.М. бр 5 /2002) на ден 05,02,2024  г Градоначалникот на Општина Делчево донесе:

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО – УП 1 – 08 – 56 од 05,02.2024 година

 

РЕШЕНИЕ

Со кое се ОДОБРУВА Проектна програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена А4.3-Викенд куќи и други објекти за времено сместување, на КП 1207, КО Ѕвегор-вгр, Општина Делчево тех. бр. 167/23 од декември 2023 г постапка во систем -58128

 

Образложение

                Општина Делчево започна постапка за одобрување на Проектна програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена А4.3-Викенд куќи и други објекти за времено сместување, на КП 1207, КО Ѕвегор-вгр, Општина Делчево тех. бр. 167/23 од декември 2023 г изработена од Друштво за проектирање и одржување на објекти, производство, трговија и услуги РЕСУРС ЛТДИ дооел – од декември 2023 г Лиценца бр.П.292/А  издадена на 25.09.2021 г

постапка во систем -58128

Со барањето е приложена следната документација и докази:

-Проектна програма тех.бр. 167/23 од декември 2023 г

-Барање за одобрување бр. 167/23  од 02,11,2023 г поднесено преку системот е – урбанизам на 22.12.2023 г

– Полномошно бр. УЗП 3086/2023 од 14.09.2023

– Имотен лист 1105-4392/2023 од 18.08.2023

– Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени бр.341/3-23 од 14.09.2023

– Услпви за планирање на простор тех.бр.  Y48623

– Решение за услови за планирање на простор арх.бр. УП1 – 15 2519/2023 од 04.12.2023

– Предлог за одобрување УП1 08-56 од 17.01.2024 г

Градоначалникот на Општина Делчево  по извршениот увид во приложената документација и позитивно мислење – предлог од Комисијата за урбанизам УП1 бр 08-56 од 17.01.2024 г констатира  дека се исполнети условите од Законот за урбанистичко планирање планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 32/20 ) и донесе решение како во диспозитивот.

 

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО

Против ова решение може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението, до органот на државна управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот таксирана со 250,00 денари административна такса.

Проектна програма – Михаил Цонев

58128 Решение од градоначалник за одобрување викенд куќа

 

изработил:
Андријана Соколовска

контролирал
диа Горан Петровски

одобрил
Звонко Атанасов

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник
Горан Трајковски

Shares