РЕШЕНИЕ со кое се ОДОБРУВА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Б5.1-ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКСИ НА ДЕЛ ОД КП 2097, КП 2098, КП 2105 И КП 2106 КО ДЕЛЧЕВО, ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО тех. бр. 09/23 од ноември 2023 г постапка во систем -57076

Врз основа на глава 5 точка 2 и 3 од Законот за урбанистичко планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 32/20 ), глава 3 од Правилникот за урбанистичко планирање ( Службен

весник на Република С Македонија бр 225/20 ), Барање за одобрување од ноември 2023 г поднесено преку системот е – урбанизам на 17.11 .2023 г,и член 63 од Законот за Локална самоуправа ( Сл.

Весник на Р.М. бр 5 /2002) на ден 05,02,2024 г Градоначалникот на Општина Делчево донесе:

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО –    УП 1 – 08 – 50 од 05,02.2024 година

 

РЕШЕНИЕ

Со кое се ОДОБРУВА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Б5.1-ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКСИ НА ДЕЛ ОД КП 2097, КП 2098, КП 2105 И КП 2106 КО ДЕЛЧЕВО, ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО тех. бр. 09/23 од ноември 2023 г постапка во систем -57076

Образложение

            Општина Делчево започна постапка за одобрување на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Б5.1-ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКСИ НА ДЕЛ ОД КП 2097, КП 2098, КП 2105 И КП 2106 КО ДЕЛЧЕВО, ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО тех. бр. 09/23 од ноември 2023 г изработена од Друштво за проектирање и одржување на објекти, производство, трговија и услуги РЕСУРС ЛТДИ дооел – од ноември 2023 г Лиценца бр.185/Б  издадена на 30.04.2023 г

постапка во систем -57076

Со барањето е приложена следната документација и докази:

-Проектна програма тех. 09/23 од ноември 2023 г

– полномошно УЗП 735/2022 од 22,02,2022 г

– геодетски елаборат – Ажурирана геодетска подлога за Урбанистички проект за инфраструктура вон опфат на урбанистички план на дел од КП 2097, КП 2098, КП 2105, КП 2106, КО Делчево бр.76/3-21 од 08.03.2022

– известување за електронска заверка на геодетски елаборат 1110-32/2022 од 29.12.2022

– записник за констатација

– Решение за одобрување ПП  УП1 бе. 08-19 од 28,06,2023 г

– Услови за планирање на просторит тех.бр.Y70122

– Решение за услови за планирање бр.УП1-15 492/2023 од 20.03.2023

-Барање за одобрување бр.09/23 од 21.11.2023

– ПИМ

– Мислење АЦВ бр.12-8/345 од 16.03.2023

– Мислење ДЗС  бр.09-26/2 од 16.03.2023

– Мислење Телеком бр.50554 од21.03.2023

-Министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство бр.40-3468

– Мислење НОМАГАС бр. 15-1616/2 од 23.03.2023

– Мислење ЕВН бр.10-22/4-36 од 17.03.2023

– Мислење МЕПСО бр.11-1909/1 од 27.03.2023

– Мислење ЈКП Брегалница 05.05.2023

– Мислење Министерство за култура бр.17-1093/2 од 30.03.2023

-АЕК бр.1404-945/2 од 24.03.2022

– Мислење Национален конзерваторски центар бр.08-208/3 од 03.06.2022

– Мислење Национален конзерваторски центар бр.08-187/3 од 24.04.2023

– Мислење Национален конзерваторски центар бр.17-1093/2 од 30,03,2023 г

– Мислење ЈПДП бр.10-2409/2 од 17.03.2022 г

– Мислење НЕР бр.15/877/2 од 14.0.2022 г

-Имотен лист бр.12710  –  1105-353/2022 од 21.01.2022 г

– Имотен лист бр.14379 –  1105-354/2022 од 21.01.2022  г

– Имотен лист бр.14378  –  1105-355/2022 од 21.01.2022 г

– Имотен лист бр.14002  –  1105-1071/2022 од 10.02.2022 г

– Имотен лист бр.3601  –  1105-1504/2022 од 22.02.2022 г

–  УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Б5.1-ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКСИ НА ДЕЛ ОД КП 2097, КП 2098, КП 2105 И КП 2106 КО ДЕЛЧЕВО, ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО т.бр.09/23 ноември 2023 г  изработен од   РЕСУРС ЛТДИ д.о.о.е.л. Кавадарци

-Нотарски акт ОДУ бр.82/2022 од 09.02.2022 г

– Нотарски акт ОДУ бр.30/2022 од 20.01.2022 г

-Полномошно бр.УЗП 735/2022 од 22.02.2022 г

-Изјава бр.УЗП 736/2022 од 22.02.2022

-Решение за утврдување правен статус УП1 бр.12-358 од 14.09.2023

– Електронски запис од 20.11.2023 г

– Идеен проект т.бр. 01-11-2023 г

– Идеен проект т.бр. 02-11-2023 г

– Идеен проект т.бр. 286/2-23 ноември 2023 г

– Мислење Иницијатива 12-343/1 од 22.02.2022 г

– Мислење НОМАГАС бр.15-5134/2 од 24.11.2023 г

– Мислење АЦВ бр.12-8/1624 од 24.11.2023 г

– Мислење ДЗС бр.09-92/2 од 24.11.2023 г

-Мислење А1 бр.11-6286/1 од 27.11.2023 г

– Мислење Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство бр.40-10270/2 од 01.12.2023

– Мислење Телеком бр.57076 од 01.12.2023 г

– Мислење ЕВН бр.10-22/4-534 од 05.12.2023 г

– Мислење ЈПДП бр.10-11636/2 од 13.12.2023 г

– Мислење АКН бр.0939-16703/2 од 15,12,2023 г

-Стручна Ревизија бр.09-09/302 од 12.2023 г

-Мислење Министерство за култура УЗКН бр.17-1093/5 од 21.12.2023  г

– Мислење МЕПСО бр.10-7068/1 од 01.12.2023 г

– Мислење Миистерство за животна средина и просторно планирање – секторпросторно планирање од 08-2423/3 од 07.12.2023 г

-Одлука за неспроведување стратегиска оцена бр. од 08-2423/3 од 07.12.2023 г

-записник од комисија УП1 бр,08-50 од 16,01,2024 г

– Мислење од комисија  УП1 бр,08-50 од 16,01,2024 г

 

Градоначалникот на Општина Делчево  по извршениот увид во приложената документација и позитивно мислење – предлог од Комисијата за урбанизам УП1 бр 08-50 од 16,01,2024 г констатира  дека се исполнети условите од Законот за урбанистичко планирање планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 32/20 ) и донесе решение како во диспозитивот.

 

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО

Против ова решение може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението, до органот на државна управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот таксирана со 250,00 денари административна такса.

 

57076 Решение од градоначалник за одобрување

 

изработил:
Андријана Соколовска

контролирал:
диа Горан Петровски

одобрил:
Звонко Атанасов

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник
Горан Трајковски

Shares