Општина Делчево објавува јавна набавка на Посебни услуги-„Угостителски услуги за потребите на Општина Делчево за 2024 година“

Тендерската документација заинтересираните правни субјекти можат да ја превземат на следниот ЛИНК

Shares