Општина Делчево објавува јавна набавка на Посебни услуги -,,Хотелски услуги за потребите на Општина Делчево за 2024 година,,

Тендерската документација заинтересираните правни субјекти можат да ја превземат на следниот ЛИНК

Shares