С О О П Ш Т Е Н И Е за организирање на јавен увид на изработен Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште (E-1.13) со моќност до 1 MW, на КП 1538, КО Очипала, Општина Делчево

Република Северна Македонија
УП 1 бр 08 – 46  од 21,02,2024  г
Општина Делчево

 

Врз основа на член 62 став 10 и член 35 став 3 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр.32/20), член 50 точка 4 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.5/02), и донесената Годишна програма за изработување на урбанистички планови на Општина Делчево за 2023 година со Одлука бр. 09 – 2561/1 од 31,12,2023 година,  Градоначалникот на Општина Делчево го дава следново :

С О О П Ш Т Е Н И Е

За организирање на јавен увид на изработен Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште (E-1.13) со моќност до 1 MW, на КП 1538, КО Очипала, Општина Делчево

Проектниот опфат Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште (E-1.13) со моќност до 1 MW, на КП 1538, КО Очипала, Општина Делчево е со проектен опфат со површина на проектниот опфат од  6906,50m².

Проектната документација се изработува по прифатена иницијатива за изработка на урбанистичка документација  од страна на Комисијата за урбанизам на Општина Делчево и одобрена Проектна програма.

Јавниот увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште (E-1.13) со моќност до 1 MW, на КП 1538, КО Очипала, Општина Делчево ке се спроведе со објава на урбанистичкиот проект на официјалната web страна на Општина Делчево: www.delcevo.gov.mk

Јавниот увид ке трае 15 дена од објавувањето на Соопштението, започнувајки од 22,02,2024 г  до 09,03,2024 год.

Во споменатиот период, заинтерисираните грагани и правни лиоца ид конкретното подрачје опфатено со планот ке може да доставуваат писмени забелечки, предлози и анкетни листови до Општина Делчево.

55403 Соопштение ЈУ

55403 ANKETEN LIST

 

                                                                                    Општина Делчево  –  Градоначалник

                                                                                                                Горан Трајковски

Shares