РЕШЕНИЕ Со кое се ОДОБРУВА Проектна програма за Урбанистички проект за инфраструктура за Нов 10(20)кв кабелски приклучен вод за компактна бетонска трафостаница 10(20)/0,4кв; 800ква ,,Солар Девет на КП.Бр.3177/2, К.О.Ѕвегор-вонград, Општина Делчево тех.бр.03-289-1/23 оддекември 2023 г постапка во систем -57253

Врз основа на глава 5 точка 2 и 3 од Законот за урбанистичко планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 32/20 ), глава 3 од Правилникот за урбанистичко планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 225/20 ), Барање за одобрување од август 2023 г поднесено преку системот е – урбанизам на 23.11 .2023 г,и член 63 од Законот за Локална самоуправа ( Сл. Весник на Р.М. бр 5 /2002) на ден27,02,2024  г Градоначалникот на Општина Делчево донесе:

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО –
УП 1 –08- 51 од04,03.2024година

 

РЕШЕНИЕ

Со кое се ОДОБРУВА Проектна програма за Урбанистички проект за инфраструктура за Нов 10(20)кв кабелски приклучен вод за компактна бетонска трафостаница 10(20)/0,4кв; 800ква ,,Солар Девет на КП.Бр.3177/2, К.О.Ѕвегор-вонград, Општина Делчево тех.бр.03-289-1/23 оддекември 2023 г постапка во систем -57253

 

Образложение

Општина Делчево започна постапка за одобрување на Проектна програма за Урбанистички проект за инфраструктура за Нов 10(20)кв кабелски приклучен вод за компактна бетонска трафостаница 10(20)/0,4кв; 800ква ,,Солар Девет на КП.Бр.3177/2, К.О.Ѕвегор-вонград, Општина Делчево тех.бр. 03-289-1/23 оддекември 2023 гизработена од Друштво за градежништво, трговија и услуги НИМАЕР ДООЕЛ Струга. Лиценца бр.0019  издадена на 21.01.2019 г

постапка во систем -57253

Со барањето е приложена следната документација и докази:

-Проектна програма тех. 03-283-1/23 од декември 2023 г

– геодетски елаборат – Ажурирана геодетска подлога за Урбанистички проект за инфраструктура за Нов 10(20)кв кабелски приклучен вод за компактна бетонска трафостаница 10(20)/0,4кв; 800ква ,,Солар Девет на КП.Бр.3177/2, К.О.Ѕвегор-вонград, Општина Делчево  бр. 240/3-23 од 20.11.2023 год

– изјава бр. УЗП 10640/2022 од 02.11.2022

– барање за согласност за приклучување на производител (БСП-2) бр. УП – 10- 764 од 27.09.2029,

– Решение за услови за планирање бр.УП1-15 2257/2023 од 01.11.2023

– Услови за планирање на просторит тех.бр.Y39423

-Барање за одобрување бр. 03-283-1/23 од декември 2023 г поднесено преку системот е –

урбанизам на 25.11.2023 г

– имотен лист бр.1105-6452/2023 од 26.12.2023

– имотен лист бр.1105-6453/2023 од 26.12.2023

– полномошно УЗП бр. 11297/2023 од 26.12.2023

-Предлог за одобрување УП1 08-51 од 04.01.2023 г

Градоначалникот на Општина Делчево  по извршениот увид во приложената документација и позитивно мислење – предлог од Комисијата за урбанизам УП1 бр 08-51од04,01.2023 г констатира дека се исполнети условите од Законот за урбанистичко планирање планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 32/20 ) и донесе решение како во диспозитивот.

 

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО

Против ова решение може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението, до органот на државна управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот таксирана со 250,00 денари административна такса.

 

 

изработил:

Андријана Соколовска

контролирал

диа Горан Петровски                                                                                    ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

одобрил                                                                                                               Градоначалник

Звонко Атанасов                                                                                                Горан Трајковски

Shares