РЕШЕНИЕ со кое се ОДОБРУВА Проектната програма за изработка на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ (Е-1.13) – Фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште со моќност до 1,4 MW на КП 4815 , КП 4826 и КП 4829 – КО Габрово

Врз основа на  глава 5 точка 2 и 3  од Законот за урбанистичко планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 32/20 ), глава 3 од Правилникот за урбанистичко планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 225/20 ),  Барање за одобрување од јули 2023 г поднесено преку системот е – урбанизам  на 05.07.2023 г. и член 63 од Законот за Локална самоуправа ( Сл. Весник на Р.М. бр 5 /2002)  на ден 21,03,2024 г Градоначалникот на Општина Делчево донесе:

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО -УП 1 –  08- 35   од    21,03,2024 година

РЕШЕНИЕ

со  кое се ОДОБРУВА  Проектната програма за изработка на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ (Е-1.13) – Фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште со моќност до 1,4 MW на КП 4815 , КП 4826 и КП 4829 – КО Габрово, Општина Делчево т.бр 020/02/23 од август 2023 г. изработена од Друштво за планирање, проектирање и инженеринг ТАЈФА-ПЛАН ДОО Скопје Лиценца бр.0018  издадена на 14.01.2019 г.

Образложение

            Општина Делчево започна постапка за одобрување на Проектната програма за изработка на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ (Е-1.13) – Фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште со моќност до 1,4 MW на КП 4815 , КП 4826 и КП 4829 – КО Габрово, Општина Делчево т.бр 020/02/23 од август 2023 г . изработена од Друштво за планирање, проектирање и инженеринг ТАЈФА-ПЛАН ДОО Скопје. Лиценца бр.0018  издадена на 14.01.2019 г.

Постапка во  систем 53584

Со барањето е приложена следната документација и докази:

 • Проектна програма тех.бр. 020/02/23 од август 2023 г
 • Барање за одобрување бр.0307-161 од 04,07,2023 г поднесено преку системот е – урбанизам на 05.07.2023 г
 • Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени за ажурирана геодетска подлога бр. 060/3-23 од 16.02.2023 г
 • Електронска заверка на геодетски елаборат бр. 1110-14/2023 од 17.02.2023 г
 • Полномошно бр УЗП 1004/2023 од 16.02.2023 г
 • Полномошно бр УЗП 1009/2023 од 25.01.2023 г
 • Полномошно бр УЗП 11034/2023 од 08.08.2023 г
 • Услови за планирање на просторот т.бр. Y16423 април 2023 г
 • Решение за услови за планирање УП1 – 15 841/2023 од 30.06.2023 г
 • Имотен лист бр. 1105-6795/2022 од 26.10.2022 г
 • Барање потврда – информации бр. 12 – 358/2 од 15.02.2023 г
 • Предлог за одобрување УП1 08-35 од 20,09,2023 г

Градоначалникот на Општина Делчево  по извршениот увид во приложената документација и предлогот  од Комисијата за урбанизам УП1 бр 08-35од  20,09,2023  г констатира  дека се исполнети условите од Законот за урбанистичко планирање планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 32/20 )  и донесе решение како во диспозитивот.

 

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО

Против ова решение може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението, до органот на државна управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот таксирана со 250,00 денари административна такса.

53584 Решение од градоначалник за одобрување

Проектна програма КП 4815, 44826 i 4829 КО Габрово потпишана

 

изработил:
Андријана Соколовска

контролирал:
диа Горан Петровски

одобрил:
Звонко Атанасов

                                                                                     ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник
Горан Трајковски

Shares