С О О П Ш Т Е Н И Е За организирање на јавен увид на изработен УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за Фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште (E 1.13) со моќност до 1 MW на дел од КП 4416, КО Ветрен

Република Северна Македонија
УП 1 бр 08 – 44 од 01.04.2024 г
Општина Делчево

 

Врз основа на член 62 став 10 и член 35 став 3 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр.32/20), член 50 точка 4 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.5/02), и донесената Годишна програма за изработување на урбанистички планови на Општина Делчево за 2024 година со Одлука бр. 09 – 2561/1 од 31,12,2023  година,  Градоначалникот на Општина Делчево го дава следново :

С О О П Ш Т Е Н И Е

За организирање на јавен увид на изработен УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за Фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште (E 1.13) со моќност до 1 MW на дел од КП 4416, КО Ветрен, Општина Делчево т.бр 007/01/23 од декември  2023 г изработена од Друштво за планирање, проектирање и инженеринг ТАЈФА-ПЛАН ДОО Скопје. Лиценца бр.0018  издадена на 14.01.2019 г е со проектен опфат со површина на проектниот опфат од  0.39 ха.

 

Проектната документација се изработува по прифатена иницијатива за изработка на урбанистичка документација  од страна на Комисијата за урбанизам на Општина Делчево и одобрена Проектна програма.

Јавниот увид на изработен УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за Фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште (E 1.13) со моќност до 1 MW на дел од КП 4416, КО Ветрен, Општина Делчево т.бр 007/01/23 од декември  2023 г ке се спроведе со објава на урбанистичкиот проект на официјалната web страна на Општина Делчево: www.delcevo.gov.mk

Јавниот увид ке трае 15 дена од објавувањето на Соопштението, започнувајки од 01,04,2024 г  до 16,04,2024 год.

Во споменатиот период, заинтерисираните грагани и правни лиоца ид конкретното подрачје опфатено со планот ке може да доставуваат писмени забелешки, предлози и анкетни листови до Општина Делчево.

54437 СООПШТЕНИЕ за ЈАВЕН УВИД од КП 4416 КО Ветрен

54437 АНКЕТЕН ЛИСТ 4416 ветрен

 

                                                                                    Општина Делчево
Градоначалник
Горан Трајковски

Shares