С О О П Ш Т Е Н И Е За организирање на јавен увид на изработен Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште со моќност до 1 MW на дел од КП 4442

Република Северна Македонија
УП 1 бр 08 – 45  од 01,04,2024  г
Општина Делчево

 

Врз основа на член 62 став 10 и член 35 став 3 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр.32/20), член 50 точка 4 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.5/02), и донесената Годишна програма за изработување на урбанистички планови на Општина Делчево за 2023 година со Одлука бр. 09 – 2561/1 од 31,12,2023 година,  Градоначалникот на Општина Делчево го дава следново :

С О О П Ш Т Е Н И Е

За организирање на јавен увид на изработен Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште со моќност до 1 MW на дел од КП 4442, КО Ветрен, Општина Делчево

Проектниот опфат Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште со моќност до 1 MW на дел од КП 4442, КО Ветрен, Општина Делчево    тех.бр 006/01/23 од декември 2023   г. Изработувач на Урбанистичкиот проект е Друштво за планирање, проектирање и инженеринг ТАЈФА-ПЛАН ДОО Скопје Лиценца бр. 0018 издадена на 14.01.2019 г. е со проектен опфат со површина на проектниот опфат од  0,53 ха

Проектната документација се изработува по прифатена иницијатива за изработка на урбанистичка документација  од страна на Комисијата за урбанизам на Општина Делчево и одобрена Проектна програма.

Јавниот увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште со моќност до 1 MW на дел од КП 4442, КО Ветрен, Општина Делчевоке се спроведе со објава на урбанистичкиот проект на официјалната web страна на Општина Делчево: www.delcevo.gov.mk

Јавниот увид ке трае 15 дена од објавувањето на Соопштението, започнувајки од 01,04,2024 г  до 16,04,2024 год.

Во споменатиот период, заинтерисираните грагани и правни лиоца ид конкретното подрачје опфатено со планот ке може да доставуваат писмени забелечки, предлози и анкетни листови до Општина Делчево.

54376 АНКЕТЕН ЛИСТ 4442 ветрен

54376 СООПШТЕНИЕ 4442 Ветрен

 

                                                                                    Општина Делчево
Градоначалник
Горан Трајковски

Shares