С О О П Ш Т Е Н И Е За организирање на јавен увид на доставен Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена А4.3-Викенд куќи и други објекти за времено сместување, на КП 1207, КО Ѕвегор-вгр

Република Северна Македонија
УП 1 бр 08 – 2  од 20,05,2024  г
Општина Делчево

Постапка во систем – 59686

 

Врз основа на член 62 став 10 и член 35 став 3 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр.32/20), член 50 точка 4 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.5/02), и донесената Годишна програма за изработување на урбанистички планови на Општина Делчево за 2024 година со Одлука бр. 09 – 2561/1 од 31,12,2023 година,  Градоначалникот на Општина Делчево го дава следново :

С О О П Ш Т Е Н И Е

За организирање на јавен увид на доставен  Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена А4.3-Викенд куќи и други објекти за времено сместување, на КП 1207, КО Ѕвегор-вгр, Општина Делчево т.б 167/23 од АПРИЛ 2024 г.  Изработувач на од Друштво за проектирање и одржување на објекти, производство, трговија и услуги РЕСУРС ЛТДИ дооел – од декември 2023 г Лиценца бр.П.292/А  издадена на 25.09.2021 г

Проектниот опфат Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена А4.3-Викенд куќи и други објекти за времено сместување, на КП 1207, КО Ѕвегор-вгр, Општина Делчево т.б 167/23 од АПРИЛ 2024 г е со проектен опфат со површина на проектниот опфат од  2619  m².

Проектната документација се изработува по прифатена иницијатива за изработка на урбанистичка документација  од страна на Комисијата за урбанизам на Општина Делчево и одобрена Проектна програма.

Јавниот увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена А4.3-Викенд куќи и други објекти за времено сместување, на КП 1207, КО Ѕвегор-вгр, Општина Делчево т.б 167/23 од АПРИЛ 2024 г ке се спроведе со објава на урбанистичкиот проект на официјалната web страна на Општина Делчево: www.delcevo.gov.mk

Јавниот увид ке трае 15 дена од објавувањето на Соопштението, започнувајки од 20,05,2024 г  до 4,06 ,2024 год.

Во споменатиот период, заинтерисираните грагани и правни лиоца ид конкретното подрачје опфатено со планот ке може да доставуваат писмени забелечки, предлози и анкетни листови до Општина Делчево.

59686 Анкетен лист за викендици

59686 Соопштение А4 Звегор викендици електронски

 

                                                                                    Општина Делчево
Градоначалник
Горан Трајковски

Shares