РЕШЕНИЕ со кое се ОДОБРУВА Урбанистички проект за линиска инфраструктура вон опфат на урбанистички план за изградба на разделна шахта и цевковод со намена Е1.5 – Инфраструктури на водоснабдувањето, на делови од КП 175 и КП 176, КО Тработивиште

Врз основа на глава 5 точка 2 и 3 од Законот за урбанистичко планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 32/20 ), глава 3 од Правилникот за урбанистичко планирање ( Службен

весник на Република С Македонија бр 225/20 ), Барање за одобрување од август 2023 г поднесено преку системот е – урбанизам на 11.08 .2023 г,и член 63 од Законот за Локална самоуправа ( Сл.

Весник на Р.М. бр 5 /2002) на ден 26,01,2024 г Градоначалникот на Општина Делчево донесе:

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО –
УП 1 – 08 – 43 од 26.01.2024 година

 

РЕШЕНИЕ

Со кое се ОДОБРУВА Урбанистички проект за линиска инфраструктура вон опфат на урбанистички план за изградба на разделна шахта и цевковод со намена Е1.5 – Инфраструктури на водоснабдувањето, на делови од КП 175 и КП 176, КО Тработивиште, Општина Делчево тех. бр. 0701-741 од ноември 2023 г постапка во систем -54639

 

Образложение

            Општина Делчево започна постапка за одобрување на Проектна програма за Урбанистички проект за линиска инфраструктура вон опфат на урбанистички план за изградба на разделна шахта и цевковод со намена Е1.5 – Инфраструктури на водоснабдувањето, на делови од КП 175 и КП 176, КО Тработивиште, Општина Делчево тех. бр. 0701-741 од ноември 2023 г Лиценца бр.0074  издадена на 11.02.2014 г

постапка во систем -54639

Со барањето е приложена следната документација и докази:

-Проектна програма тех.бр. 0701-741 од ноември 2023 г

– геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени бр.08-216/6 од 24.06.2023

-известување за електронска заверка на геодетски елаборат бр.1110-21/2023 од 24.06.2023

-полномошно УЗП бр. 3821/2023 од 16.08.2023

– Решение за услови за планирање бр.УП1-15 1647/2023 од 28.07.2023

– Услови за планирање на просторит тех.бр.Y34322

-Барање за одобрување бр. 0302-741/6 од 11.08-2023 г поднесено преку системот е –

урбанизам на 11.08.2023 г

– Урбанистички проект за линиска инфраструктура вон опфат на урбанистички план за изградба  на разделна шахта и цевковод со намена Е1.5 – Инфраструктури на водоснабдувањето, на делови од КП 175 и КП 176, КО Тработивиште, Општина Делчево т.бр 0701-741 изработена од Друштво за проектирање, инженеринг, промет и услуги КВАДАР ДОО Скопје – од ноември 2023 г Лиценца бр.0074 издадена на 11.02.2014 г

-елекронски запис од 16.08.2023

-Мислење ДЗС бр.09-66/2 од 22.08.2023

-Мислење АЦВ бр.12-8/1184 од 23.08.2023

-Мислење ТИРЗ бр.08-1243/2 од 22.08.2023

-Мислење МЗШВ бр.40-7781/2 од 24.08.2023

– Мислење ЕВН бр.10-25/6-304 од 25.08.2023

-Мислење ЈКП Брегалница Делчево од 15.12.2023

-Мислење НОМАГАС бр.15-3619/2 од 22.08.2023

-Мислење Телеком бр.54639 од 29.08.2023

-Мислење АКН бр.0939-11425/1 од 23.08.2023

– Мислење МЕПСО бр.10-5103 од 23.08.2023

-Мислење ЈПДП бр.10-11634/2 од 04.12.2023

-Извештај за стручна ревизија бр,147/22 од 15,12,2023 г

-ЕЛАБОРАТ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ВЛИЈАНИЈАТА ВРЗ ИСТАТА ПРИ РЕАЛИЗАЦИЈА     НА ПРОЕКТОТ од август 2023г

-Мислење Јавно претпријатие за железничка инфраструктура – Скопје бр.2001 – 3989/2 од 02.10.2023

-Мислење Управа за заштита на културно наследство бр.17-2155/4 од 06.09.2023

– Записник од јавен увид уп1 08 – 43 од 12,01,2024 г

– Мислење од комисија по јавен увид уп1 08 – 43 од 12,01,2024 г

Градоначалникот на Општина Делчево  по извршениот увид во приложената документација и позитивно мислење – предлог од Комисијата за урбанизам УП1 бр 08-43 од 12.01.2024 г констатира  дека се исполнети условите од Законот за урбанистичко планирање планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 32/20 ) и донесе решение како во диспозитивот.

 

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО

Против ова решение може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението, до органот на државна управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот таксирана со 250,00 денари административна такса.

54639 Решение потпишано од градоначалник за одобрување

Урбанистички проект шахта E1.5-Тработивиште

 

изработил:
Андријана Соколовска

контролирал:
диа Горан Петровски

одобрил:
Звонко Атанасов

                                                                                    ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

                                                                                                               Градоначалник

                                                                                                                                Горан Трајковски

Shares