DECISION for convening the 49th regular session of the Council of the Municipality of Delchevo

Врз основа на член 39 став 2 и член 48 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ“ бр. 5/2002), како и член 25 став 2 од Статутот на Општина Делчево (“Сл. гласник на Општина Делчево“ бр.15/2013), Претседателот на Советот на Општина Делчево на ден 22.01.2021  година, донесе

SOLUTION

за свикување на 49. regular session of

The Council of the Municipality of Delchevo

I

            Ја свикувам 49. седница на Советот на Општина Делчево.

Седницатаќесеодржина 29.01.2021 (петок)во14:00 часот во Мултимедијалниот центар во Делчево. Центарот е сместен на вториот кат од Спомен-домот АСНОМ Делчево.

I propose the following for the session

Daily order

     -Усвојување на Записник од 48.седница на  Советот

 1. Статут за изменување на Статутот на Општина Делчево („Сл.гласник на Општина Делчево 15/2013 и 2/2019);

Reasoner: Ивана Ивановска-Помлад соработник за нормативно-правни работи

 1. Извештај за реализирани активности на ЈЛБ „Илинден“-Делчево за 2020 година со Заклучок за усвојување;
 2. Програма за работа на ЈЛБ „Илинден“-Делчево за 2021 година нсо Заклучок за усвојување;Образлагач: Билјана Петровска-Директор на ЈЛБ „Илинден“-Делчево
 3. Извештај за реализацијата на Програма за социјална заштита на Општина Делчево бр.08-88/1 од 18.01.2020 со Заклучок за усвојување;
 4. Предлог-Програма за еднакви можности на жените и мажите на Општина Делчево и работа на КЕМ за 2021 година;

Speaker: По точките 4 и 5-Сузана Петровска-Советник за вработување и информативен систем за ЧР.

 1. Предлог-Одлука за донесувањена Предлог-Детален урбанистички план за урбана единица 2, дел од блок 2,1 – Кожара, град Делчево, Општина Делчево, плански период 2015-2020 со површина од 3,035 ха;

Speaker: Горан петровски-Советник за енергетска ефикасност.

 1. Извештај за реализација на Годишната Програма за одбележување настани и културни манифестации за 2020 година со Заклучок за усвојување;
 2. Предлог-Програма за одбележување настани и културни манифестации за 2021 година;
 3. Извештај за реализација на Програмата за промоција и комуникација со јавноста за 2020 година на Општина Делчево со Заклучок за усвојување;
 4. Предлог-Програма за промоција и комуникација со јавноста за 2021 година на Општина Делчево;Speaker: По точките 7, 8, 9 и 10-Даниела Такева-Советник за протокол и односи со јавноста.
 5. Предлог-Одлука за утврдување на зони за процена на пазарна вредност на недвижен имот и утврдување на парзарна вредност на градежно и земјоделско земјиште според просечни цени на извршени купопродажби во претходна година на подрачјето на Општина Делчево;
 6. Предлог-Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Делчево за 2021 година;
 7. Предлог-Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општински патишта и улици во општина Делчево за 2021 година;

Speaker:  По точките 11,12 и 13-Звонко Атанасов-Раководител на Одделението за урбанизам.

I I

The presence of the members of the Council of the Municipality of Delchevo is mandatory, and any absence must be reported to the President of the Council of the Municipality of Delchevo.

No..09-107/1
29.01. 2021год.
Д е л ч е в о

Совет на Општина Делчево
President
Dragan Manevski

 

 

Shares