Решение за свикување на 52. редовна седница на Советот на Општина Делчево

Врз основа на член 39 став 2 и член 48 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ“ бр. 5/2002), како и член 25 став 2 од Статутот на Општина Делчево (“Сл. гласник на Општина Делчево“ бр.15/2013), Претседателот на Советот на Општина Делчево на ден 21 .04.2021 година, донесе

SOLUTION
за свикување на 52. редовна седница на
The Council of the Municipality of Delchevo

I

Ја свикувам 52. седница на Советот на Општина Делчево.
Седницата ќе се одржи на 28.04.2021 (среда) во 14:00 часот во Мултимедијалниот центар во Делчево. Центарот е сместен на вториот кат од Спомен-домот АСНОМ Делчево.
I propose the following for the session

Daily order

-Усвојување на Записник од 51.седница

1. Годишен извештај за работењето на Центарот за развој на Источно-планскиот регион за 2020 година со Годишен финансиски извештај, со Заклучок за усвојување;

2.Годишен извештај за спроведување на Програмата за развој на Источно-планскиот регион за 2015-2019 со Заклучок за усвојување;Образлагач: Претставник на Центарот за развој на Источно-планскиот регион.

3.Завршна сметка на ЈКП „Брегалница“- Делчево за 2020;

4.Годишен извештај за работата на ЈКП „Брегалница“- Делчево за 2020 година со Заклучок за усвојување;
Образлагач: Стојче Стојковски-Директор на ЈКП „Брегалница“-Делчево.

5. Предлог-Одлука за приоритетен предлог-проект и финансиско учество;

6.Предлог-Одлука за приоритетен предлог проект за развој на подрачјата со специфични развојни потреби;
Образлагач: По точките 5 и 6-Тони Стоименовски-Советник за ЛЕР.

7.Предлог-Одлука за вклопување на бесправно изграден објект со намена различна од утврдената во важечко-планската документација, објект со намена Трафостаница „БОНД“ по барање на ЕВН Македонија;

8. Предлог-Одлука за дополна на Програмата за урбанистички планови на подрачјето на Општина Делчево за 2021 година;
Образлагач: По точките 7 и 8-Горан Петровски-Советник за енергетска ефикасност.

9.Предлог- Програма за социјална заштита на Општина Делчево за 2021 година;
Образлагач: Сузана Петровска- Советник за вработување и информативен систем и за човечки ресурси

10. Предлог-Одлука за финансиска помош Тања Механџиски;

11. Предлог-Одлука за финансиска помош Стојанка Тодоровска;

12. Предлог-Одлука за финансиска помош Влатко Цинцовски;
Образлагач: По точките 10, 11 и 12 -Драган Маневски-Претседател на Советот на Општина Делчево.

13.Предлог-Одлука за доделување награда на најдобрите ученици од ромска националност во општинските основни училишта;
Образлагач: Ванчо Новоселски-Советник за образование.

14.Предлог-Одлука за дополнување на Одлуката за определување на населени места во општина Делчево во кои обврзниците се ослободуваат од плаќање на комунална такса за јавно осветлување;

15.Предлог-Програма за работа на Соработникот за превенција, заштита и спасување, Сектор за урбанизам, заштита на животна средина, комунални дејности, сообраќај и ЛЕР, Одделение за локален економски развој, превенција, заштита и спасување при општина Делчево за 2021 година;
Образлагач: По точките 14 и 15 -Кире Цоневски- Соработник за превенција, заштита и спасување.

16.Годишен извештај за реализирани активности на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата- Делчево за 2020 година со Заклучок за усвојување;

17. Предлог-Програма за работа на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата- Делчево за 2021 година;
Образлагач: По точките 16 и 17-Николина П.Мавродиева-Виш соработник за сообраќај и патишта.

18.Предлог-Одлука за ослободување од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште за добивање на решение за реконструкција на санитарни јасли во ООУ „Ванчо Прке“ во Делчево;

19. Предлог-Одлука за ослободување од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште за добивање на решение за адаптација со пренамена на поткровен простор во ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево.
Образлагач: По точките 18 и 19- Звонко Атанасов-Раководител на Одделението за урбанизам, заштита на ЖС, комунални дејности и сообраќај.

20. Предлог-Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Делчево за 2021 година.
Образлагач: Анка Христова-Раководител на Одделението за буџетска контрола, сметководство и администрирање со имотот на Општината;

21. Предлог-Програма за урбана опрема на територијата на град Делчево;
Образлагач: Андријана Соколовска-Помлад соработник за уредување на градежно земјиште.

II

The presence of the members of the Council of the Municipality of Delchevo is mandatory, and any absence must be reported to the President of the Council of the Municipality of Delchevo.

No..09—745/1
21.04.2021 год.
Delchevo                                                               

Совет на Општина Делчево
President
Dragan Manevski

Shares