РЕШЕНИЕ за свикување на 54. редовна седница на Советот на Општина Делчево

Врз основа на член 39 став 2 и член 48 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весникна РМ“ бр. 5/2002), како и член 25 став 2 од Статутот на Општина Делчево (“Сл. гласник на Општина Делчево“ бр.15/2013), Претседателот на Советот на Општина Делчево на ден 01.07.2021 година, донесе

SOLUTION

за свикување на 54. regular session of

The Council of the Municipality of Delchevo

I

            Ја свикувам 54. Седница на Советот на Општина Делчево.

The session will be held on 08.07.2021 (четврток) in 14:00  in the Multimedia Center in Delchevo. The center is located on the second floor of the Memorial House ASNOM Delchevo.

I propose the following for the session

            Daily order

-Усвојување на Записник од 53.седница

  1. 1. Квартален извештај за извршувањето на Буџетот на Општина Делчево за период 01.01.2021 до 31.03.2021 година со Заклучок за усвојување;
  2. Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Делчево за 2021 година;

          Speaker: Анка Христова-Раководител на Одделение за буџетска контрола, сметководство и администрирање на даноци.

3.Правилник за изменување и дополнување на Правилникотза начинот, условите, критериумите и постапката за доделување на награди и признанија на Општина Делчево;

Reasoner: Ивана Ивановска-Советник за правни работи и застапување.

4.Предлог-Одлука за изменување на Одлуката за организација, делокругот и начинот на извршувањето на задачите на општинската администрација на Општина Делчево;

*5.Годишен план за вработување на Општина Делчево за 2022 година со Заклучок за усвојување;

Speaker:  По точките 4 и 5-Џулиета Мемедова-Самостоен референт за заштита при работа.

  1. Предлог-Одлука за одобрување на Програмата за градби кои не се предвидени со урбанистички план односно урбанистичка документација-Отворено спортско игралиште Скејт парк на дел од к.п. бр.8647/1 КО Делчево;

7.Предлог-Одлука за определување на  места за истакнување на изборни плакати во општина Делчево;

Reasoner:  По точките 6 и 7-Горан Петровски-Советник за енергетска ефикасност.

8.Предлог-Одлука.зако-финанисрање на проекти на граѓански организации кои ќе се финансираат преку јавните повици организирани во рамките на ReLOaD2;

  1. Предлог-Одлука за усвојување на „Профил и Стратегија за Локален економски развој“ на општина Делчево 2021-2025;

Reasoner:  По точките  8 и 9-Тони Стоименовски-Советник за ЛЕР.

  1. 10. Предлог-Одлука за одобрување финансиски средства на Црковен одбор на с. Стамер;

Reasoner: Dragan Manevski-President of the Council of the Municipality of Delchevo.

  1. Предлог-Одлука за давање позитивно мислење на Статутарната Одлука за измена и дополнување на Статутот на ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево;
  2. Годишен план за вработување на ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево за 2022 година со Заклучок за усвојување;

Speaker: По точките 11 и 12- Горан Димитровски-Директор на ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево;

13. Годишен план за вработување на ЈЛБ „Илинден“-Делчево за 2022 година со Заклучок за усвојување;

Reasoner: Билјана Петровска-Директор на ЈЛБ „Илинден“-Делчево.

14. Годишен план за вработување на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево за 2022 година со Заклучок за усвојување;

Speaker: По точките 13 и 14- Горан Велков-Директор на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево;

15. Измени на Годишен план за вработување на ЈКП „Брегалница“-Делчево за 2021 година со Заклучок за усвојување;

16. Годишен план за вработување на ЈКП „Брегалница“-Делчево за 2022 година со Заклучок за усвојување;

Speaker: По точките 15 и 16-Стојче Стојковски-Директор на ЈКП „Брегалница“-Делчево;

17.Предлог-Одлука за одобрување на приоритетен објект по Проектот „Поврзување на локални патишта“ финансиран со заем од Меѓународната банка за обнова и развој – Светска Банка

Reasoner: Тони Вангеловски – Советник за уредување на градежно земјиште.

18.Предлог-Одлука за давање согласност на СОУ „М.М.Брицо“-Делчево за формирање на паралелки со помал број на ученици;

Speaker: Ljupчоo Praчкоkovski-Director of the high school "MM Brico" -Delчеevo.

19.Предлог-Одлука за изменување и дополнување [усогласување со Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на РСМ“ бр.24/2021)] на Одлуката за основање на Центар за развој на Источниот плански регион број 07-207/1 од 14.03.2008 година;

  1. Предлог-Одлука за основање на Центар за развој на Источниот плански регион

(Пречистен текст*)

Speaker:По точките 19 и 20- Катерина Василев-Координатор за правни и општи работи и управувaње со човечки ресурски –Центар за равој на Источен плански регион.

            II

            The presence of the members of the Council of the Municipality of Delchevo is mandatory, and any absence must be reported to the President of the Council of the Municipality of Delchevo.

 

No..09—1130/1
01.07.2021 год.
Delchevo

COUNCIL OF THE MUNICIPALITY OF DELCEVO
ПРЕТСЕДАТЕЛ
ДРАГАН МАНЕВСКИ

Shares