Решение за свикување на 55. редовна седница на Советот на Општина Делчево

Врз основа на член 48 став 1 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ“ бр. 5/2002) и член 25 став 2 точка 1 одСтатутот на Општина Делчево (“Сл. гласник на Општина Делчево“ бр. 15/2013,2/2019 и 1/2021), Претседателот на Советот на Општина Делчево на ден 20.08.2021 година, донесe

 

SOLUTION

за свикување на 55. редовна session of

The Council of the Municipality of Delchevo

I

            Ја свикувам 55. редовна седница на Советот на Општина Делчево.

Седницата ќе се одржи на 27.08.2021 (петок) со почеток во 14.00 часот,во Мултифункционалниот центар во Делчево. Центарот е сместен на вториот кат од Спомен-домот АСНОМ Делчево.

I propose the following for the session

 

Daily order

-Усвојување на Записник од 54.седница

 

1.Квартален извештај за извршувањето на Буџетот на Општина Делчево  за период од 01.01. 2021 до 30.06.2021 година со Заклучок за усвојување;

Reasoner: Анка Христова-Раководител на Одделение за буџетска контрола, сметководство и администрирање на даноци.

2.Годишен план за  вработување на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево за 2022 година со Заклучок за усвојување;

  1. Предлог-Одлука за давањесогласностзаутврдувањенапочетокот и завршетокотнаработнотовремево ОЈУДГ „ВеселиЦветови“-Делчево;
  2. Предлог-Одлука за давање согласност на Правилникот за утврдување на цените на услугите што ги дава ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево за износот и надоместокот на трошоците за престој на деца во установата што паѓаат на товар на родителите бр.0202-94/3 од 13.08.2021 година.

Speaker:По точките2,3 и 4-Билјана Симовска-Директор на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево.

  1. Предлог-Одлука за ослободување од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште за добивање нарешениезаизградбанаотвореноспортскоигралиште – СкејтпарквоДелчево;

Reasoner: Николина Петровска Мавродиева

  1. Годишен извештај на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево за учебната 2020/2021 година со Заклиучок за усвојување;
  2. Годишна Програма за работа на ООУ „Ванчо Прке“ Делчево за учебната 2021/2022 година со Заклучок за усвојување;

Speaker: Горан Велков-Директор на на ООУ „Ванчо Прке“ Делчево.

8.Годишен извештај на ООУ „Св.Климент Охридски“-Делчево за учебната 2020/2021 година со Заклучок за усвојување;

  1. Годишна Програма за работа на ООУ „Св.Климент Охридски“ Делчево за учебната 2021/2022 година со Заклучок за усвојување;

Speaker: Goran Dimitrovski-Director of the primary school "St. Kliment Ohridski" -Delchevo.

          10.Прашања и предлози на членови на Совет.

            II

            The presence of the members of the Council of the Municipality of Delchevo is mandatory, and any absence must be reported to the President of the Council of the Municipality of Delchevo.

 

No..09—1456/1
20.08.2021 год.
Delchevo

Совет на Општина Делчево
President
Dragan Manevski

Shares