Решение за свикување на 56. редовна седница на Советот на Општина Делчево

Врз основа на член 48 став 1 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ“ бр. 5/2002) и член 25 став 2 точка 1 од Статутот на Општина Делчево (“Сл. гласник на Општина Делчево“ бр. 15/2013,2/2019 и 1/2021), Претседателот на Советот на Општина Делчево на ден 20.09.2021 година, донесe

SOLUTION

за свикување на 56. редовна session of

The Council of the Municipality of Delchevo

I

                Ја свикувам 56. редовна седница на Советот на Општина Делчево.

Седницата ќе се одржи на 24.09.2021 (петок) со почеток во 15.00 часот, во Мултифункционалниот центар во Делчево. Центарот е сместен на вториот кат од Спомен-домот АСНОМ Делчево.

I propose the following for the session

 

Daily order

-Усвојување на Записник од 55.седница

  1. Извештај за јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата на подрачјето на општина Делчево со Заклучок за усвојување;

Reasoner: Стојан Димитровски-Командир на ПС од општа надлежност Делчево.

  1. Годишен план за вработување на ЈКП „Брегалница“-Делчево за 2022 година со Заклучок за усвојување;

Reasoner: Stojce Stojkovski-Director of PCE "Bregalnica" -Delchevo.

  1. Годишен извештај за работата на СОУ „М.М.Брицо“-Делчево за учебната 2020-2021 година со Заклучок за усвојување;
  2. Годишна програма за работата на СОУ „М.М.Брицо“-Делчево за учебната 2021-2022 година со Заклучок за усвојување;

Reasoner: Љупчо Прачковски-Директор на СОУ „М.М.Брицо“-Делчево.

  1. Годишен извештај за работата на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево за воспитната 2020-2021 година со Заклучок за усвојување;
  2. Годишна програма за работата на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево за воспитната 2021-2022 година со Заклучок за усвојување;
  3. Предлог-Одлука за давање согласност на изменување и дополнување на Статутот на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево;
  4. Предлог-Одлука за согласност за утврдување на работното време на установата за објект 3 во село Разловци;

Reasoner: По точките 5,6,7 и 8-Билјана Симовска-Директор на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево.

               II

The presence of the members of the Council of the Municipality of Delchevo is mandatory, and any absence must be reported to the President of the Council of the Municipality of Delchevo.

No..09—1902/1
24.09.2021 год.
Delchevo 

Совет на Општина Делчево
President 
Dragan Manevski

Shares