РЕШЕНИЕ за свикување на Осмата редовна седница на Советот на Општина Делчево

Врз основа на член 48 став 1 од Законот за локалнa самоуправа („Сл. Весник на РМ“ бр. 5/2002) и член 25 став 2 точка 1 од Статутот на Општина Делчево (“Сл. гласник на Општина Делчево“ бр. 15/2013,2/2019 и 1/2021), Претседателот на Советот на Општина Делчево на ден 29.04.2022 година, донесe

 

SOLUTION

за свикување на Осмата редовна session of

The Council of the Municipality of Delchevo

 

I

 

Ја свикувам Осмата редовна седница на Советот на Општина Делчево.

The session will be held on 29.04.2022 (петок) со почеток во 14.00 часот, во Мултифункционалниот центар во Делчево. Центарот е сместен на вториот кат од Спомен-домот АСНОМ Делчево.

I propose the following for the session

 

Daily order

 

 -Усвојување на Записник од Седмата  седница на Советот на Општина Делчево

 1. Годишен извештај за реализација на Програмата за развој на Источен плански регион за 2021-2026 со Заклучок за усвојување;
 2. Годишен извештај за рзботењето на Центарот за развој на Истечен плански регион за 2021 година со Годишен финансиски извештај за 2021 година со Заклучок за усвојување;

Speaker: Претставник за Центарот за развој на Источен плански регион.

 1. Квартален извештај за извршувањето на Буџетот на Општина Делчево за 2022 за периодот од 01.01.2022 до 31.03.2022 со Заклучок за усвојување;

Reasoner:Анка Христова-Раководител на Одделението за буџет, сметководство и администрирање на даноци.

 1. Извештај за работата на ЈКП „Брегалница“-Делчево за 2021 година со Заклучок за усвојување;

Reasoner: Stojce Stojkovski-Director of PCE "Bregalnica" -Delchevo.

 1. Годишна сметка на ЈКП „Брегалница“-Делчево за 2021 година со Заклучок за усвојување;

Reasoner:Марија Сумрачка- Сметководител на ЈКП „Брегалница“-Делчево.

 1. Предлог-Одлука за ослободување од плаќање надоместок за уредување на градежно но земјиште за добивање на одобрение за градење на Фотоволтаична централа на терен со капацитет цца 250 KW лоцирана на К.П.бр.118, 119,120/2, 121/4, 126/1, 127/3, 128/1, 129 и 130/1, КО Тработивиште во општина Делчево;
 2. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно-изграден објект надвор од плански опфат-објект станбена куќа зграда бр.2 по барање на Радојко Веселиновски;
 3. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно-изграден објект надвор од плански опфат-објект помошен зграда бр.3 по барање на Радојко Веселиновски;
 4. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно-изграден објект надвор од плански опфат-објект магацин за железо зграда бр.4 по барање на Радојко Веселиновски

Speaker: Звонко Атанасов-Раководител на Сектор за урбанизам.

 1. Предлог-Одлука за одобрување на финансиски средства;

Reasoner: Ана Ситновска Димитровска-Одговорен сметководител.

 1. Предлог-Одлука за приоритетен предлог-проект и финансиско учество за проект „регулација на корито на река Брегалница во Централно-градско подрачје на град Делчево низводно-фаза 2“;
 2. Предлог-Одлука за приоритетен предлог-проект и финансиско учество за проект „Реконструкција на Локален пат Л-14 Делчево-Стамер-Општина Делчево, прва фаза“;

Reasoner: Toni Stoimenovski - LED Advisor.

 1. Дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Делчево за 2022 година;

Reasoner: Горан Петровски-Советник за урбанизам и енергетска ефикасност.

 1. Questions and suggestions of Council members.

II

            Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Сл.гласник на Општина Делчево“.

Број 09- 738/1
20.04.2022
Delchevo

COUNCIL OF THE MUNICIPALITY OF DELCEVO
President
Гоце Попов

Shares