РЕШЕНИЕ за свикување на 15. редовна седница на Советот на Општина Делчево

Врз основа на член 48 став 1 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ“ бр. 5/2002) и член 25 став 2 точка 1 од Статутот на Општина Делчево (“Сл. гласник на Општина Делчево“ бр. 15/2013,2/2019 и 1/2021), Претседателот на Советот на Општина Делчево на ден 21.10.2022 година, донесe

 

SOLUTION

за свикување на 15. редовна session of

The Council of the Municipality of Delchevo

 

I

            Ја свикувам 15. редовна седница на Советот на Општина Делчево.

The session will be held on 28.10.2022 (петок) со почеток во 10.00 часот, во Мултифункционалниот центар во Делчево. Центарот е сместен на вториот кат од Спомен-домот АСНОМ Делчево.

I propose the following for the session

 

Daily order

 -Усвојување на Записник од 14. седница на Советот на Општина Делчево

 1. Предлог-Одлука за давање на трајно користење на ЈКП „Брегалница“-Делчево возило за компактирање со задно полнење ИВЕКО;
 2. Предлог-Одлука за давање на трајно користење на ЈКП „Брегалница“-Делчево метални контејнери за резидуален отпад;

Reasoner: Ана Ситновска-Димитровска-Советник одговорен сметководител во Општина Делчево.

 1. Годишен извештај за работата на ОЈУДГ „Весели Цветови“ за воспитната 2021/2022 со Заклучок за усвојување;
 2. Годишна Програма за работа на ОЈУДГ „Весели Цветови“-Делчево за воспитната 2022/2023 година со Заклучок за усвојување;
 3. Reasoner: Biljana Simovska-Director of the Public Prosecutor's Office "Veseli Cvetovi" -Delchevo.
 4. Предлог-Одлука за доделување на стипендии на одлични ученици од СОУ „М.М.Брицо“-Делчево кои постигнале особено висок успех во учењето;
 5. Предлог-Одлука за доделување на стипендии на одлични ученици од СОУ „М.М.Брицо“-Делчево;
 6. Предлог-Одлука за доделување на стипендии на студенти кои студираат на државните универзитети во Република Северна Македонија;
 7. Предлог-Одлука Одлука за доделување на стипендии на студенти кои студираат на државните универзитети во Република Северна Македонија и кои постигнале особено висок успех во студирањето;

Reasoner: Ванчо Новоселски-Советник за образование и култура.

 1. Предлог-Одлука за утврдување на потреба од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од планси опфат објект станбена куќа зграда бр.1 по барање на Војче Илиевски;
 2. Предлог-Одлука за утврдување на потреба од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од планси опфат објект викенд куќа зграда бр.1 по барање на Драган Стојковски;
 3. Предлог-Одлука за утврдување на потреба од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект станбена куќа зграда бр.1 по барање на Перо Лазаровски;
 4. Предлог-Одлука за утврдување на потреба од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект станбена куќа зграда бр.1 по барање на Стојан Стојчевски;
 5. Предлог-Одлука за утврдување на потреба од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект станбена куќа зграда бр.2 по барање на Ката Китановска;
 6. Предлог-Одлука за утврдување на потреба од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект станбена куќа зграда бр.1 по барање на Ката Китановска;
 7. Предлог-Одлука за утврдување на потреба од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект –помошен објект зграда бр.1 по барање на Жикица Јовановски;
 8. Предлог-Одлука за утврдување на потреба од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат објект –помошен објект зграда бр.2 по барање на Жикица Јовановски;
 9. Предлог-Одлука за утврдување на потреба од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од планси опфат објект викенд куќа зграда бр.1 по барање на Јордан Воинов;

          Reasoner: Андријана Соколовска-помлад соработник за уредување на градежно земјиште.

 1. Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Делчево за 2022 година;

 Reasoner: Анка Христова-Раководител на Одделение за финансии, буџет и администрирање на даноци.

 1. Предлог-Одлука за одобрување на финансиски средства на КК „Патриот 2016“-Делчево;
 2. Предлог-Одлука за одобрување на финансиски средства на Ванчо Илиевски од Делчево;
 3. Предлог-Одлука за одобрување на финансиски средства на Витора Трајановска од с.Вирче;

Reasoner: Гоце Попов-Претседател на Советот на Општина Делчево.

 1. Questions and suggestions of Council members.

II

Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Сл.гласник на Општина Делчево“.

Број 09-2170/1
21.10.2022
Delchevo

Shares