РЕШЕНИЕ за свикување на 17. редовна седница на Советот на Општина Делчево

Врз основа на член 48 став 1 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ“ бр. 5/2002) и член 25 став 2 точка 1 од Статутот на Општина Делчево (“Сл. гласник на Општина Делчево“ бр. 15/2013,2/2019 и 1/2021), Претседателот на Советот на Општина Делчево на ден 19.12.2022 година, донесe

 

SOLUTION

за свикување на 17. редовна session of

The Council of the Municipality of Delchevo

I

            Ја свикувам 17. редовна седница на Советот на Општина Делчево.

The session will be held on 26.12.2022 (понеделник) со почеток во 10.00 часот, во Мултифункционалниот центар во Делчево. Центарот е сместен на вториот кат од Спомен-домот АСНОМ Делчево.

I propose the following for the session

Daily order

-Усвојување на Записник од 16.седница

 1. Предлог-Буџет на Општина Делчево за 2023 година;
 2. Предлог-Одлука за извршување на Буџетот на Општина Делчево за 2023 година;
 3. Budget calendar;
 4. Предлог-Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2023 година;

Speaker: Анка Христова-Раководител на Одделение за буџет, сметководство и администрирање на даноци.

 1. Извештај за реализирани активности на ЈЛБ „Илинден“-Делчево за 2022 година со Предлог-Заклучок за усвојување;
 2. Програма за работа на ЈЛБ „Илинден“-Делчево за 2023 година со Предлог-Заклучок за усвојување;

Reasoner: Билјана Петровска-Директор на ЈЛБ „Илинден“-Делчево

 1. Деветмесечен извештај за работењето на ЈКП „Брегалница“-Делчево за период 01.01.2022-30.09.2023 година со Заклучок за усвојување

Образлагачи: Стојче Стојковски-Директор на ЈКП „Брегалница“-Делчево и Марија Сумрачка-одговорна за сметководство и финансиски книговодител

 1. Акциски план за намалување на последиците од КОВИД 19 кај ромската етничка заедница во пост-КОВИД период на локално ниво Општина Делчево со период на имплементација од 2023 година до 2024 година со Заклучок за усвојување.
 2. Заеднички Локален Акциски план на Општина Делчево и ромската етничка заедница со период на имплементација од 2023 година до 2026 година со Заклучок за усвојување;

Reasoner: По точките 8 и 9-Џулиета Мемедова-самостоен референт за безбедност и здравје при работа.

 1. Предлог-Одлука за усвојување на Стратегија за родова еднаквост на регионот Делчево, Берово и Пехчево за периодот 2020-2022;
 2. Акциски план на Општина Делчево за имплементација на Сратегијата за родова еднаквост за  за периодот 2020-2022;

Reasoner: По точките 10 и 11-Игор Жежовски-Советник за еднакви можности.

 1. Предлог-Програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Делчево за 2023 година;

Reasoner: Горан Петровски-Советник за урбанизам и енергетска ефикасност.

 1. Предлог-Одлука за ослободување од комунална такса за улично осветлување;

Speaker: Тони Стоименовски – Советник за планирање на локален економски развој

 1. Предлог-Програма за работа на Советот на Општина Делчево.

Reasoner:  Гоце Попов-Претседател на Советот на Општина Делчево.

 1. Предлог-Одлука за расходување на компјутери, компјутерска опрема и елетронски отпад на општина Делчево;
 2. Предлог-Одлука за давање согласност на Одлука бр.02-078/2 од 16.12.2022 година за расходување на компјутери, компјутерска опрема и елетронски отпад на СОУ „М.М.Брицо“-Делчево;

Reasoner: Татјана Стојковска-Виш соработник за заштита на животна средина и комунална инфраструктура.

II

            The presence of the members of the Council of the Municipality of Delchevo is mandatory, and any absence must be reported to the President of the Council of the Municipality of Delchevo.

Број 09-2621/1
19.12.2022
Delchevo

Совет на Општина Делчево
President
Гоце Попов

Shares