РЕШЕНИЕ за свикување на 23. Редовна седница на Советот на Општина Делчево

Врз основа на член 48 став 1 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ“ бр. 5/2002) и член 25 став 2 точка 1 од Статутот на Општина Делчево (“Сл. Гласник на Општина Делчево“ бр. 15/2013,2/2019 и 1/2021), Претседателот на Советот на Општина Делчево на ден 05.05.2023 година, донесe

 

SOLUTION

iа  свикување на 23. Редовна session на

The council на Municipality Delchevo

 

I

 

Ја свикувам 23. редовна session на Советот на Општина Делчево.

The session will be held on 12.05.2023 (пeток) со почеток во 16.00 часот, во Мултифункционалниот центар во Делчево. Центарот е сместен на вториот кат од Спомен-домот АСНОМ Делчево.

I propose the following for the session

 

Daily order

-Усвојување на Записник од 20. седница на Советот на Општина Делчево

-Усвојување на Записник од 21. седница на Советот на Општина Делчево

-Усвојување на Записник од 22. седница на Советот на Општина Делчево

 1. Годишен извештај за реализација на Програмата за развој на Источен-плански регион за 2022 година со Заклучок за усвојување;
 2. Годишен извештај за работењето на Центарот за развој на Источен плански регион за 2022 година со Заклучок за усвојување;

Speaker: Претставник на Источен плански регион.

 1. Предлог- Одлука за проширување на средства во Буџетот на Општина Делчево за 2023 година;
 2. Предлог-Одлука за измена на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Делчево за 2023 година;

Reasoner:  Анка Христова-Раководител на Одделението за буџетска контрола, сметководство и администрирање со имотот на општината.

 1. Измена на Годишен план за вработување на Општина Делчево за 2023 година со Одлука за давање согласност;

Reasoner: Сузана Петровска-Советник за вработување и информативен систем за човечки ресурси.

 1. Извештај за работата на ЈКП „Брегалница“-Делчево за 2022 година со Заклучок за усвојување;
 2. Годишна сметка на ЈКП „Брегалница“ за 2022 година со Заклучок за усвојување;

Reasoner: Стојче Стојковски директор на ЈКП „Брегалница“-Делчево и Марија Сумрачка-сметководител на ЈКП „Брегалница“-Делчево.

 1. Дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Делчево за 2023 година;

Reasoner: Горан Петровски-Советник за урбанизам и енергетска ефикасност.

 1. Годишен извештај за спроведување на Програмата за јавна чистота во Општина Делчево за 2022 година со Заклучок за усвојување;
 2. Годишен извештај за спроведување на Програмата за управување со отпадот во општина Делчево за 2022 година со Заклучок за усвојување;

Speaker: Татјана Стојковска- Виш соработник за заштита на животна средина и комунална инфраструктура.

 1. Измена на Годишен план за вработување на ОЈУДГ „Весели Цветови“ за 2023 година со Заклучок за усвојување;

Reasoner: Билјана Симовска-Директор на ОЈУДГ „ Весели Цветови“

 1. Предлог-Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат, објект станбена куќа зграда бр.1 по барање на Љупчо Тодоров;

Speaker: Андријана Соколовска-Помлад соработник за уредување на градежно земјиште.

 1. Предлог-Одлука за расходовање на неупотребливи материјали и предмети останати по реновирањето на санитарните јазли на училиштето;

Speaker: Влатко Ангеловски-соработник за управување со движен и недвижен имот.

 1. Предлог-Одлука за финансиска помош по Барање број УП1 21-101 од 07.03.2023 година;
 2. Предлог-Одлука за финансиска помош по Барање број УП1 21-112 од 14.03.2023 година;

Speaker: Гоце Попов-Претседател на Совет на Општина Делчево.

 1. Предлог-Заклучок во врска со Барање бр.09-801/1 од 21.03.2023

Speaker: Гоце Попов-Претседател на Совет на Општина Делчево.

 1. Questions and suggestions of Council members.

II

            Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Сл.гласник на Општина Делчево“.

 

Број 09-1076/1
04.05.2023
Delchevo

Совет на Општина Делчево
President
Гоце Попов

 

Shares