РЕШЕНИЕ за свикување на 24. редовна седница на Советот на Општина Делчево

Врз основа на член 48 став 1 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ“ бр. 5/2002) и член 25 став 2 точка 1 од Статутот на Општина Делчево (“Сл. гласник на Општина Делчево“ бр. 15/2013,2/2019 и 1/2021), Претседателот на Советот на Општина Делчево на ден 29.05.2023 година, донесe

 

SOLUTION

за свикување на 24. редовна session of

The Council of the Municipality of Delchevo

 

I

                Ја свикувам 24. редовна session на Советот на Општина Делчево.

The session will be held on 05.06.2023 (понеделник) со почеток во 16.00 часот, во Мултифункционалниот центар во Делчево. Центарот е сместен на вториот кат од Спомен-домот АСНОМ Делчево.

I propose the following for the session

 

Daily order

 

-Усвојување на Записник од 23. седница на Советот на Општина Делчево

  1. Разгледување на Решение за запирање на објавување на пропис донесен од Советот на Општина Делчево бр.08-1194/4 од 18.05.2023 година и одлучување по него;

2.Предлог-Одлука за доделување на стипендии на ученици прогласени за првенци на генерацијата во општинските училишта;

Reasoner: Vancho Novoselski - Education Advisor.

 

3.Предлог-Одлука за спонзорство на Здружение на пензионери-Делчево;

 

4.Разгледување на Барање за решавање на просторно прашање на ЗРА „Пијанечки глас“ бр.09-1198 од 19.05.2023 година;

 

5.Разгледување на Барање од Здружение на граѓани„ МАКЕДОН“-Делчево бр.09-1101/1 од 09.05.2023 година;

 

II

                Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Сл.гласник на Општина Делчево“.

Број 09-1234/1
29.05.2023
Delchevo

Совет на Општина Делчево
President
Гоце Попов

 

Shares