РЕШЕНИЕ за свикување на 31. редовна седница на Советот на Општина Делчево

Врз основа на член 48 став 1 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весникна РМ“ бр. 5/2002) и член 25 став 2 точка 1 од Статутот на Општина Делчево (“Сл. гласник на Општина Делчево“ бр. 15/2013,2/2019 и 1/2021), Претседателот на Советот на Општина Делчево на ден 23.01.2024 година, донесe

 

SOLUTION

за свикување на 31. редовна session of

The Council of the Municipality of Delchevo

 

I

            Ја свикувам 31. редовна session на Советот на Општина Делчево.

Седницата ќе се одржи на ден 30.01.2024 година (вторник) со почеток во 09:00 часот, во Мултифункционалниот центар во Делчево. Центарот е сместен на вториот кат од Спомен-домот АСНОМ Делчево.

I propose the following for the session

Daily order

 -Усвојување на Записник од 30.седница

1.Извештај за реализација на Програмата за комуникација со јавноста и промоција на Општина Делчево за 2023 година со Заклучок за усвојување;

  1. Предлог-Програма за комуникација со јавноста и промоција на Општина Делчево за 2024 година со Заклучок за усвојување;

Reasoner: Даниела Такева-Советник за протокол на градоначалникот и односи со јавноста.

3.Извештај за реализација на Годишната програма за одбележување настани и културни манифестации за 2023 година со Заклучок за усвпјување;

Reasoner: Ванчо Новоселски-Советник за образование и култура.

  1. Извештај за реализација на Програмата за социјална заштита на Општина Делчево за 2023 година со Заклучок за усвојување;
  2. Предлог-Програма за социјална заштита на Општина Делчево за 2024 година со Заклучок за усвојување;

Reasoner. Сузана Петровска-Советник за вработување и управување со информативен систем за човечки ресурси.

  1. Предлог-Заклучок по барање на МЗ с.Тработивиште;

Reasoner: Гоце Попов-Претседател на Совет.

7.Предлог-Одлука за верификација на мандати на членови на Локален младински совет;

8.Предлог-Одлука за давање согласност на Статутот на Заедничко јавно претпријатие за регионално управување со отпад ЕКО ИСТОК – СЕВЕРОИСТОК Свети Николе;

9.Предлог-Одлука за утврдување износот на надоместокот на членовите на Управниот одбор и Надзорниот одбор на Заедничкото јавно претпријатие за регионално управување со отпад ЕКО ИСТОК – СЕВЕРОИСТОК Свети Николе;

10.Предлог-Одлука за  утврдување на зони за процена на пазарна вредност на недвижен имот и утврдување на пазарна вредност на градежно и земјоделско земјиште според просечни цени на извршени купопродажби во предходната година на подрачјето на Општина Делчево;

Reasoner:  По точките 8,9 и 10-Звонко Атанасов-Раководител на Сектор за урбанизам.

  1. Предлог-Одлука по барање бр. УП1 21-18 од 22.01.2024 за финансиска поддршка на Ракометен клуб ДЕЛЧЕВО;

12.Предлог-Одлука по барање за спонзорство;

13.Предлог-Решение за  разрешување,  именување  и утврдување на членови на Управниот одбор на Општинска јавнаустанова за деца Детска градинка „ВЕСЕЛИ ЦВЕТОВИ“Делчево;

Reasoner: Гоце Попов-Претседател на Совет.

14.Предлог-Одлука заревидирање и проширувањеначленовитенаШтаботзазаштита и спасувањенаопштинаДелчево;

Reasoner: Татјана Стојковска-Виш соработник за заштита на ЖС.

  1. 15. Прашања и предлози на членови на Совет.

 

 

II

                Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Сл.гласник на Општина Делчево“.

Број 09- 142 /1                                           СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

23.01.2024                                                           Претседател,

Делчево                                                               Гоце Попов,с.р.

Shares