РЕШЕНИЕ за свикување на 33. редовна седница на Советот на Општина Делчево

Врз основа на член 48 став 1 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ“ бр. 5/2002) и член 25 став 2 точка 1 од Статутот на Општина Делчево (“Сл. гласник на Општина Делчево“ бр. 15/2013,2/2019 и 1/2021), Претседателот на Советот на Општина Делчево на ден 07.03 .2024 година, донесe

 

SOLUTION

за свикување на 33. редовна session of

The Council of the Municipality of Delchevo

I

                Ја свикувам 33. редовна session на Советот на Општина Делчево.

Седницата ќе се одржи на ден 14.03.2024 година (четврток) со почеток во   09:00       часот, во Мултифункционалниот центар во Делчево. Центарот е сместен на вториот кат од Спомен-домот АСНОМ Делчево.

I propose the following for the session

Daily order

Усвојување на Записник од 31.седница

-Усвојување на Записник од 32.седница

1.Предлог- Одлука за верификација на мандат на член на Советот на Општина Делчево;

Speaker: Гоце Попов-Претседател на Советот на Општина Делчево.

2.Предлог-Одлука за измена и дополна на Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат-објект стоваришта за складирање на стока на отворен/затворен простор зграда бр.2 по барање на Мара Маневска и Елизабета Џабирска бр.09-330/1 од 13.02.2024 година;

3.Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат-објект објект станбена куќа зграда бр.1 по барање на Васко Михаилов;

 1. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат-објект објект станбена куќа зграда бр.1 по барање на Лупчо Георгиев;
 2. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат-објект објект станбена куќа зграда бр.1 по барање на Благојчо Мицевски;
 3. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат-објект објект бетонска база-помошен објект со вграден силос зграда бр.1 по барање на друштво за производство, транспорт, промет и услуги ЕУРО-БЕТОН ДООЕЛ извоз-увоз;
 4. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат-објект објект бетонска база-помошен објект со вграден силос зграда бр.2 по барање на друштво за производство, транспорт, промет и услуги ЕУРО-БЕТОН ДООЕЛ извоз-увоз;
 5. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект надвор од плански опфат-објект објект бетонска база-командна кабина зграда бр.3 по барање на друштво за производство, транспорт, промет и услуги ЕУРО-БЕТОНДООЕЛ извоз-увоз;

Reasoner:Горан Петровски-Советник за урбанизам и енергетска ефикасност.

 1. 9. Годишен извештај за реализирани активности од Годишната програма за 2023 на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата со Заклучок за усвојување;
 2. Годишна програма за работа на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата Делчево со Заклучок за усвојување;

Reasoner:Николина Петровска Мавродиева-Виш соработник за сообраќај.

11.Квартален извештај за извршувањето на Буџетот на општина Делчево за период 01.01.2023 до 31.12.2023 со Заклучок за усвојување;

 1. Измена на Буџетски календар;
 2. Предлог-Одлука за измена на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Делчево за 2023 година;

14.Годишен извештај на Општина Делчево за 2023 година;

 1. Завршна сметка на Буџетот на Општина Делчево за 2023 година;

Speaker: Ана Ситновска Димитровска-Раководител на Одделението за буџет и сметководство.

16.Годишна програма за млади на општина Делчево за 2024 година;

Образлагачи: Вања Ѓорѓиевска и Искра Ѓорѓиевска-претставници на Локалниот младински совет.

 1. 17. Годишен извештај на ООУ „Св.Климент Охридски“ за учебната 2023/24 со Предлог-Заклучок за усвојување;
 2. Мислење на Програмата за реализација на ученичка екскурзија низ РСМ за ученици од трето одделение во ООУ „Св.Климент Охридски-Делчево;
 3. Мислење на Програмата за реализација на ученичка екскурзија низ РСМ за ученици од шесто одделение во ООУ „Св.Климент Охридски-Делчево;

20.Мислење на Програмата за реализација на ученичка екскурзија низ РСМ за ученици од деветто одделение во ООУ „Св.Климент Охридски-Делчево;

Reasoner: Goran Dimitrovski - Director of the primary school "St. Kliment Ohridski" -Delchevo.

 1. Завршна сметка на ООУ „Св.Климент Охридск“-Делчево за 2023 година со Заклучок за усвојување;

Reasoner: Катерина Величковска-Сметководител на ООУ „Св.Климент Охридски“

 1. 22. Предлог-Одлука за давање согласност на Програмата за работа на ЈКП „Брегалница“-Делчево за 2024 година;

Reasoner: Stojce Stojkovski-Director of PCE "Bregalnica" -Delchevo.

23.Годишна програма за одбележување настани и културни манифестации за 2024 година;

Speaker:Vancho Novoselski - Education Advisor.

24.Програма за еднакви можности на мажите и жените на Општина Делчево и работа на КЕМ за 2024 година;

Speaker: Даниела Такева-заменичка-координаторка за еднакви можности.

25 .Завршна сметка на ЈЛБ „Илинден“ за 2023 година со Заклучок за усвојување;

Speaker: Марина Димитровска-Сметководител на ЈЛБ „Илинден“-Делчево.

26.23.Мислење на Програмата за реализација на ученичка екскурзија низ РСМ за ученици од трето одделение во ООУ „Ванчо Прке-Делчево;

 1. Мислење на Програмата за реализација на ученичка екскурзија низ РСМ за ученици од шесто одделение во ООУ „Ванчо Прке-Делчево;
 2. Мислење на Програмата за реализација на ученичка екскурзија низ РСМ за ученици од деветто одделение во ООУ „Ванчо Прке-Делчево;
 3. Завршна сметка на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево со Заклучок за усвојување;

Reasoner:Горан Велков-Директор на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево.

 1. Предлог-Одлука за измена наОдлукатазаревидирање и проширувањеначленовитенаШтаботзазаштита и спасувањенаопштинаДелчево;

Speaker: Татјана Стојковскa-Виш соработник за заштита на животна средина.

 1. Завршна сметка на ОЈУДГ „Весели цветови“-Делчево за 2023 година со Заклучок за усвојување.

Reasoner: Маре Бошначка-сметководител на ОЈУДГ „Весели цветови„-Делчево.

II

                Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Сл.гласник на Општина Делчево“.

Број 09-  468 /1                                                                     СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

07.03.2024                                                                             Претседател,

Делчево                                                                                 Гоце Попов,с.р.

 

Shares