ЈАВЕН ПОВИК до евидентирани невработени лица за вклучување во Програмата Општинско – корисна работа СДЦ компонента за проект “Грижа за стари лица”

Врз основа на Договорот за соработка помеѓу Агенцијата за вработување на РСМ (АВРСМ) и Договорот за соработка Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП)  и општина Делчево во рамките на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2022 година усвоен од Владата на Република Северна Македонија, Програмата Општинско – корисна работа финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на РСМ, на ден 03.06.2022 година се објавува:

 

PUBLIC CALL

to

registered unemployed persons for inclusion in

Програмата Општинско – корисна работа СДЦ компонента за проект

"Грижа за стари лица

All registered unemployed persons who are interested in joining the program Municipal Utility Work, project are invited  "Грижа за стари лицаза работно ангажирање од 20 (дваесет) часа неделно за период од 3 (три) месеци заради стекнување на вештини и постепено вклучување на пазарот на труд, да се пријават во Агенција за вработување- Центар за вработување Делчево.

Вкупниот период на вклученост на невработените лица преку програмата изнесува 3 месеци во кој влегува  работниот ангажман.

Евидентираните невработени лица кои ќе бидат вклучени во Програмата „Општинско-корисна работа“ ќе бидат работно ангажирани со скратено работно време со 20 (дваесет) работни часови неделно, при што за време на работниот ангажман статусот на невработените лица останува непроменет, а на невработените лица-корисници на паричен надоместок и на корисници на право на Гарантирана минимална помош за времетраење на работно ангажирање ќе им биде активно претходно остварено право.

Право на учество во Програмата „Општинско-корисна работа“ имаат сите невработени лица, при што предност ќе имаат лицата кои за прв пат се јавуваат за учество во Програмата .

За кандидатите  кои ќе бидат избрани и вклучени во Програмата Општинско-корисна работа се предвидува паричен надоместок во висина од 9.000,00 денари бруто износ за времетраењето на обуката и работното ангажирање, со вклучени данок на личен доход и осигурување за инвалидност и телесно оштетување причинето со повреда на работа и професионална болест.

The registered unemployed persons who will apply for participation in the Municipal Beneficial Work Program should belong to one of the following target groups of unemployed persons:

– Roma

– People with disabilities

The job positions covered by this announcement refer to hiring:

Неговател за грижа на стари лица – 8 (осум) извршители;

Required Qualifications – Primary Education or SEA, Communication Skills

Заинтресираните невработени лица  Пријави за учество во Програмата „Општинско-корисна работа“ можат да поднесат во Агенција за вработување- Центар за вработување Делчево во периодот од 03.06.2022 година до 15.06.2022 година, од 07:30 до 15:30 часот.

The more specific conditions, rights and obligations will be regulated by concluding an Agreement between the Municipality of Delchevo and the selected candidates.

Детални информации за Програмата „Општинско-корисна работа“ можат да се добијат во Oпштина Делчево кај лицето Наташа Димитровска, Општински координатор за Програмата „Општинско-корисна работа“, Агенција за вработување- Центар за вработување Делчево  кај лицето Сања Костадиновска,  Центар за социјaлни работи Делчeво кај лицето Ивона Стојковска.

                                                                              ОПШТИНА  ДЕЛЧЕВО
 Mayor
Goran Trajkovski

0Shares
0