КОНКУРС за доделување на 18 стипендии на одлични ученици од СОУ „М.М.Брицо“ од II, III и IV година – 2022

КОНКУРС за доделување на 18 стипендии на одлични ученици од СОУ „М.М.Брицо“ од II, III и IV година -2022

 1. Општина Делчево ќе додели 10 стипендии на редовни одлични ученици од СОУ „М.М.Брицо“ Делчево од II, III и IV година, во учебната 2022/2023година, кои ги исполнуваат следните условand

1.1. Редовни одлични ученици од II, III и IV година во учебната 2022/2023 година, со континуиран просечен одличен успех од 4.50 до 5.00 и со примерно поведение.

1.2. Students whose parents are unemployed, with low monthly incomes or recipients of social assistance.

1.3. Ученици кои не се корисници на стипендија од друга институција

 Комисијата за доделување на ученички стипендии ги утврди следните критериуми со бодови, за доделување на 10 (десет) стипендии од точка 1 на конкурсот:

1.1.1. Континуиран просечен одличен успех (4.50 до 5.00)

 • континуиран одличен успех (5.00)-30 бодови
 • континуиран одличен успех ( од 4.50 до 4,99)- 25 бодови

1.1.2.Против ученикот да нема изречено никаква педагошка мерка (вкупно 10 бодови)

 • примерно поведение (до 10 неоправдани изостаноци)-10 бодови
 • за секој неоправдан изостанок вкупниот број на претходно освоените бодови се намалува за 0,5 бодови

 

1.2.1 Семејно-материјалната положба на ученикот

The following sub-criteria have been established for this criterion:

 • Семејство без никакви примања – 60 бодови;
 • Семејство без никакви примања и чии членови не се евидентирани во Агенцијата за вработување – 55 бодови;
 • Семејство со примања до 3.100,00 денари по член на сeмејство – 55 бодови;
 • Семејство со примања од 3.101,00 до 4.600,00 денари по член на семејство – 50 бодови;
 • Семејство со примања од 4.601,00 до 6.2500,00 денари по член на семејство – 45 бодови;
 1. Општина Делчево ќе додели 8 (осум) стипендии на ученици од СОУ „М.М.Брицо„ Делчево кои постигнале особено висок успех во учењето, кои ги исполнуваат следните услови:

2.1 Редовни ученици од II, III и IV година во учебната 2022/2023 година, со континуиран просечен одличен успех од 4.50 до 5.00 и со примерно поведение.

2.2. Ученици кои во претходната учебна година освоиле најмалку една награда во поединечна категорија за освоено прво, второ или трето место на државни или регионални натпревари.

2.3 Ученици кои не се корисници на стипендија од друга институција.

Комисијата за доделување на ученички стипендии ги утврди следните критериуми со бодови, за доделување на 8 (осум) scholarships from item 2 of the competition:

2.1.1 Continuous great success (4.50-5.00)

 • -континуиран одличен успех 5.00 – 60 бодови
 • -континуиран одличен успех 90 – 58.8 бодови
 • -континуиран одличен успех80 – 57.6 бодови
 • -континуиран одличен успех70 – 56.4 бодови
 • -континуиран одличен успех60 – 55.2 бодови
 • -континуиран одличен успех50 – 54 бодови

2.1.2 Против ученикот да нема изречено никаква педагошка мерка (вкупно 10 бодови)

 • примерно поведение (до 10 неоправдани изостаноци)-10 бодови
 • за секој неоправдан изостанок вкупниот број на претходно освоените бодови се намалува за 0,5 бодови.

2.2.1 Освоени награди во претходната учебна година во поединечна категорија на државни или регионални натпревари организирани од лиценцирани институции од МОН или Биро за развој на образованието.

The following sub-criteria have been established for this criterion:

 • за освоено прво место во поединечна категорија на државен натпревар – 40 бодови
 • за освоено второ место во поединечна категорија на државен натпревар – 35 бодови
 • за освоено трето место во поединечна категорија на државен натпревар – 30 бодови
 • за освоено прво место во поединечна категорија на регионален натпревар – 25 бодови
 • за освоено второ место во поединечна категорија на регионален натпревар – 20 бодови
 • за освоено трето место во поединечна категорија на регионален натпревар – 15 бодови

 

NECESSARY DOCUMENTS

For awarding student scholarships from item 1 of the competition

1.Барање за доделување на ученичка стипендија (Архива на Општина Делчево и интернет страница: www.delcevo.gov.mk);

 1. Photocopy of certificates from previous years;
 2. Потврда за остварена плата за вработените членови на семејството за последниот месец од 2022година за кој е земено плата;
 3. Certificate of full-time student for family members who are pupils or students;
 4. Certificate for unemployed family members from the Employment Agency;
 5. Certificate from the Center for Social Affairs if a member is a beneficiary of social or permanent financial assistance;
 6. Изјава потпишана од родител/старател за обработка на личните податоци на кандидадот и членовите на неговото потесно семејство (Архива на Општина Делчево и интернет страница: delcevo.gov.mk);
 7. Изјава од родител/старател за веродостојност на податоците(Архива на Општина Делчево и интернет страница: www.delcevo.gov.mk);
 8. Изјава од кандидатот дека не е корисник на друга стипендија (Архива на Општина Делчево и интернет страница: www.delcevo.gov.mk).

 

NECESSARY DOCUMENTS

For awarding student scholarships from item 2 of the competition

 1. Барање за доделување на ученичка стипендија за ученици кои постигнале особено висок успех во учењето (Архива на Општина Делчево и интернет страница:www.delcevo.gov.mk);
 2. Photocopy of certificates from previous years;
 3. Фотокопија од дипломи за освоени награди во поединечна категорија;
 4. Изјава потпишана од родител/старател за обработка на личните податоци на кандидадот и членовите на неговото потесно семејство(Архива на Општина Делчево и интернет страница:delcevo.gov.mk);
 5. Изјава од родител/старател за веродостојност на податоците(Архива на Општина Делчево и интернет страница: www.delcevo.gov.mk);
 6. Изјава од кандидатот дека не е корисник на друга стипендија (Архива на Општина Делчево и интернет страница: www.delcevo.gov.mk).

 

Procedure for awarding student scholarships

 1. Сите потребни документи се поднесуваат до Архива на Општина Делчево, секој работен ден од 7.30 до 15.30 часот или по пошта на адреса:

Municipality of Delchevo, ул. „Светозар Марковиќ“ бр.1, со назнака „за ученички стипендии за одлични ученици“ за ученици кои конкурираат за точка 1 од конкурсот и со назнака „ за ученички стипендии за ученици со особен успех„ за ученици кои конкурираат за точка 2 од конкурсот.

 1. Доставените документи по Конкурсот ги разгледува Комисија формирана од Градоначалникот на Општина Делчево.
 2.  Некомплетните документи или документите доставени по истекувањето на конкурсниот рок, нема да бидат разгледани.
 3.  Висината на стипендиите од точка 1 од конкурсот ќе изнесува 1.000 денари месечно, а висината на стипендијата од точка 2 од конкурсот ќе изнесува 1.500 денари месечно, а ќе се доделува 9 месеци почнувајќи од месец Јануари 2022 година;
 4.  Scholarships are non-refundable;
 5.  Конкурсот трае 15 работни денови од денот на објавувањето а рокот за пријавување е од 16.11.2022година до 06.12.2022година;
 6.  The competition will be announced on the bulletin board in the Municipality of Delchevo, the high school "MM Brico" Delchevo, the regional media and the website of the Municipality of Delchevo delcevo.gov.mk

 

                                                                                             MUNICIPALITY OF DELCEVO
                                                                                 Комисија за ученички стипендии

                                                                          President

                                                                            Ванчо Новоселски

Shares