Објавени јавните повици за доделување финансиска помош на спортски здруженија и здруженија на граѓани

  • News

Општина Делчево денеска ги објави двата јавни повици за доделување финансиска помош во две категории, спорт и граѓански сектор.

Годинава во Буџетот на Општина Делчево за оваа намена се предвидени вкупно 1,29 милиони денари кои ќе бидат трансферирани до спортските здруженија,клубови и сл, но и до граѓанските кои функционираат на територијата на Општина Делчево. Од овие средства 890.000 денари се наменети за спортските здруженија, клубови, правни лица, додека 400.000 денари ќе се распределат на граѓанските здруженија.

According to the Rulebook for conditionsthe manner and procedure for granting financial assistance to sports clubs, sports associationsправни лица во областа на спортот и здруженија на граѓани право на учество на повикот имаа сите граѓански здруженија кои се registered on the territory of the Municipality of Delchevoа пpriority areas and goals for project financingand program activities are: local economic development; the technique; educationthat; cultureandartsocial protectionenvironmental protection. Priority will be given to events that are implemented on the territory of the Municipality of Delchevo, and pright to participate have all citizens' associations registered in accordance with the Law on Associations and Foundations, at least 2 years before the announcement of the call and eand operate on the territoryand of the Municipality of Delchevo.

Исто така, право на учество имаат all eligible sports clubs and sports associationste: eand are registered in accordance with the law, ie to have a registration decision; eand operate on the territory of the Municipality of Delchevo; sportste clubs within the primary schools and the secondary school on the territory of the Municipality of Delchevo, as well as legal entities that will organize sports events on the territory of the Municipality of Delchevo, which contribute to the development of sports at the local level.

The application together with documentation is submitted to the Archives of the Municipality Delchevo, by mail or in electronic form.

Рокот за пријавување е 15 дена, односно од 30.01.2023 до 13.02.2023 г.

More detailed information on public calls can be found at the following links.

ЈАВЕН ПОВИК за доделување на финансиска помош на здруженија на граѓани од Општина Делчево за 2023 година

ЈАВЕН ПОВИК за доделување на финансиска помош на спортски клубови, спортски здруженија и правни лица во областа на спортот од Општина Делчево за 2023 година

 

Shares