ПОВТОРЕН КОНКУРС за доделување на 6 стипендии на студенти кои студираат на државните универзитети во Република Северна Македонија

ПОВТОРЕН КОНКУРС за доделување на 6 стипендии на студенти кои студираат на државните универзитети во Република Северна Македонија

 1. Општина Делчево ќе додели 4 (четири) стипендии на редовни студенти од сите студиски години освен I (прва) кои студираат на државните универзитети во Република Северна Македонија, кои ги исполнуваат следните услови:

1.1. Редовни студенти од сите студиски години освен I (прва), со континуиран успех над 8,00 кои не повторувале во текот на студирањето

1.2. Students whose parents are unemployed, low-income or social assistance recipients

1.3. Students to be residents of the Municipality of Delchevo

1.4. Студентите да не се корисници на друга стипендија или кредит од друга институција.

The Commission for awarding student scholarships determined the following criteria with points, for awarding 4 (four) стипендии од точка 1 на конкурсот:

1.1.1. Achieved success during the study from the first to the current enrolled study year:

 

 • Со просек 10.00 – 40 бодoви
 • Со просек од 9.00 до 9,99 – 30 бодови
 • Со просек од 8.01 до 8,99 – 20 бодови

1.2.1. The family and material condition of the student:

За овој критериум се утврдени следните поткритериуми:

 • Семејство без никакви примања – 60 бодови;
 • Семејство без никакви примања чии членови не се евидентирани во Агенцијата за вработување – 55 бодови;
 • Семејство со примања до 3.100,00 денари по член на смејство – 55 бодови;
 • Семејство со примања од 3.101,00 до 4.600,00 денари по член на семејство – 50 бодови;
 • Семејство со примања од 4.601,00 до 6.250,00 денари по член на семејство – 45 бодови;

If 2 (two) or more candidates have the same number of points, the selection will be made by applying an additional criterion, ie evaluation of the university where the student is studying according to the Shanghai ranking of universities. Preference will be given to the university that is ranked higher on the Shanghai list. In case 2 (two) or more candidates have the same number of points and study at the same university, the candidate who achieved a higher average during the study will be selected.

 1. Општина Делчево ќе додели 2 (две) стипендии на редовни студенти од сите студиски години освен I (прва) кои студираат на државните универзитети во Република Северна Македонија и кои постигнале особено висок успех во студирањето, кои ги исполнуваат следните услови:

2.1.Regular students of technical sciences and medical sciences from all study years except I (first), with continuous success of at least 8.00 and who did not repeat during the study

2.2 Редовни студенти од опшествените науки и факултетите од уметностите од сите студиски години освен I (прва), со континуиран успех од најмалку 9,00 и кои не повторувале во текот на студирањето

2.3. Students to be residents of the Municipality of Delchevo

2.4. Студентите да не се корисници на друга стипендија или кредит од друга институција.

The Commission for awarding student scholarships determined the following criteria with points, for awarding 2 (две) scholarships from item 2 of the competition:

2.1.1. Achieved success during the study from the first to the currently enrolled academic year:

For students of social sciences and arts faculties:

 • Со просек 10.00 – 100 бодови
 • Со просек од 9.81 до 9,99 – 90 бодови
 • Со просек од 9.61 до 9,80 – 80 бодови
 • Со просек од 9.41 до 9,60 – 70 бодови
 • Со просек од 9.21 до 9,40 – 60 бодови
 • Со просек од 9.00 до 9,20 – 50 бодови

For students of technical sciences and medical sciences:

 • Со просек 9,51 до 10,00 – 100 бодови
 • Со просек 9,21 до 9,50 – 90 бодови
 • Со просек 8,91 до 9,20 – 80 бодови
 • Со просек 8,61 до 8,90 – 70 бодови
 • Со просек 8,31 до 8,60 – 60 бодови
 • Со просек 8,01 до 8,30 – 50 бодови

 

If 2 (two) or more candidates have the same number of points, the selection will be made by applying an additional criterion, ie evaluation of the university where the student is studying according to the Shanghai ranking of universities. Preference will be given to the university that is ranked higher on the Shanghai list. In case 2 (two) or more candidates have the same number of points and study at the same university, the candidate who achieved a higher average during the study will be selected.

 

NECESSARY DOCUMENTS

for awarding student scholarships from item 1 of the competition

 1. Request for awarding student scholarships (Archive of the Municipality of Delchevo and website: www.delcevo.gov.mk)
 2. Photocopy of Index;

3.Потврда за редовен студент за студиска 2022/2023 година;

 1. Confirmation with the number of passed exams with grades;
 2. Потврда за остварена плата за вработените членови на семејството за последниот месец од годината за кој е земено плата;
 3. Certificate of full-time student for family members who are pupils or students;
 4. Certificate for unemployed family members from the Employment Agency;
 5. Certificate from the Center for Social Affairs if a member is a beneficiary of social or permanent financial assistance;
 6. Изјава потпишана од кандидат за обработка на личните податоци на кандидадот и членовите на неговото потесно семејство (Архива на Општина Делчево и интернет страница: www.delcevo.gov.mk)
 7. Statement from a candidate for data reliability (Archive of the Municipality of Delchevo and website: www.delcevo.gov.mk)
 8. Изјава од кандидатот дека не е корисник на друга стипендија (Архива на Општина Делчево и интернет страница:www.delcevo.gov.mk)

NECESSARY DOCUMENTS

for awarding student scholarships from item 2 of the competition

 1. Request for awarding student scholarships to students who have achieved particularly high success in their studies (Archive of the Municipality of Delchevo and website: www.delcevo.gov.mk)
 2. Photocopy of Index;
 3. Потврда за редовен студент за студиска 2022/2023година;
 4. Confirmation with the number of passed exams with grades;
 5. Statement signed by the candidate for processing the personal data of the candidate and his / her immediate family members (Archive of the Municipality of Delchevo and website: delcevo.gov.mk)
 6. Statement from a candidate for data reliability (Archive of the Municipality of Delchevo and website: www.delcevo.gov.mk)
 7. Изјава од кандидатот дека не е корисник на друга стипендија (Архива на Општина Делчево и интернет страница:www.delcevo.gov.mk)

Scholarship award procedure

 1. Сите потребни документи се поднесуваат до Архива на Општина Делчево, секој работен ден од 07.30 до 15.30 часот или по пошта на адреса: Municipality of Delchevo, st. "Svetozar Markovic" No. 1, marked "for scholarships for students studying at state universities in RСМ„ за студенти кои конкурираат за точка 1 од Конкурсот и со назнака „за стипендии на студенти кои постигнале особено висок успех во студирањето „ за студенти кои конкурираат за точка 2 од Конкурсот;
 2. The submitted documents after the Competition are reviewed by a Commission formed by the Mayor of the Municipality of Delchevo, from the staff of the Municipality of Delchevo and the Council of the Municipality of Delchevo;
 3. Incomplete documents or documents submitted after the competition deadline will not be considered;
 4. Висината на стипендијата од точка 1 на Конкурсот ќе изнесува 2.000 денари месечно а висината на стипендијата од точка 2 на Конкурсот ќе изнесува 3.500 денари месечно, а ќе се доделува 9 месеци во тековната година.
 5. Scholarships are non-refundable;
 6. Конкурсот трае 7 работни денови од денот на објавувањето, а рокот за пријавување е од 09.02.2023година до 17.02.2023година;
 7. The competition will be announced on the bulletin board in the Municipality of Delchevo, the regional media and the website of the Municipality of Delchevo www.delcevo.gov.mk

 

    ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

                                                                              Комисија за студентски стипендии

                                                                                                President

                                                                                           Ванчо Новоселски

Shares