Градоначалникот Трајковски ја потпиша Декларацијата за активна заштита на животната средина и ублажување на климатските промени.

  • News

На настан со тема Локален пристап кон активна заштита на животната средина и ублажување на климатските промени" кој се одржа денеска во Скопје градоначалникот Горан Трајковски заедно со останатите градоначалници од Република Северна Македонија ја потпишаа Декларацијата за активна заштита на животната средина и ублажување на климатските промени. Настанот е дел од проектот ,,ГО во акција за климатските промени” спроведуван од Еко-свест, Македонско iдружение на млади правници (МЗМП) и Организација за поврiување на природниte вредности и луѓе- ЦНВП, финансиски поддржан од Владата на Шведска, во соработка со Министерство за животна средина и просторно планирање. Целта е yes are обединat градоначалниците од општините на Р. Северна Македонија, како едни од најзначајните алки во справување со локални еколошки предизвици, но и акции во прилагодување и ублажување на климатските промени, преку потпишување на Декларацијаand за активна заштита на животната средина и ублажување на климатските промени.

Декларацијата ја нагласува заедничка одговорност за заштита на животната средина, подобрување на квалитетот на животот и создавање наследство на одржливост за идните генерации. Со потпишувањето на оваа Декларација, are потврдува посветеностa за одржлив урбан развој на Делчево кое се придружува на растечката мрежа на истомисленици лидери посветени на поттикнување позитивни промени.

На настанот were презентирани обврските на општините од Зелена агенда за Западен Балкан преку приказ за активности и можности за финансирање на локално ниво.

Shares