Презентирани добрите практики на Делчево за креирање родово одговорни локални програми

  • News

На работилницата посветена на размената на искуства и родово одговорно креирање политики и буџетирање која се одржа деновиве во Ресурсниот центар за родова еднаковст во Скопје, Општина Делчево ги презентираше добрите практики за креирање родово одговорни локални програми. Во презентацијата беше направена анализа на досегашните напори за интегрирање на родовиот концепт во локалните планови и програми и беа детектирани слабите страни, но и предизвиците и обврските кои треба да се преземат наредниот период за конечна имплементација на родовиот концепт во целокупното работење на Општината и воведувањето родово одговорно буџетирање.

Работилницата беше во организација на МТСП и UN Women, а свои искуства и добри практики, како и проблеми во работењето споделија координаторите/ките за еднакви можности на жените и мажите од 22 единици за локална самоуправа (ЕЛС).

Работилницата послужи како платформа за меѓусебно учење и поддршка, споделување добри практики и предизвици во интегрирањето на родовата перспектива и родово одговорно буџетирање во програмирањето и работата на ЕЛС. Препораките кои произлегоа од дискусиите беа развиени заедно со МТСП и ќе бидат проследени со соодветни активности за застапување и унапредување на воспоставените практики кои произлегуваат од Законот за еднакви можности и Националната стратегија за родова еднаквост. За време на работилницата секоја општина разви план за менторство кој детално ги дефинира насоките и чекорите за интегрирање на родова перспектива во своите политики.

Оваа активност е само една од низата кои следуваат во насока на зајакнување на локалните механизми за родова еднаковст и зајакнување на синергијата и соработката помеѓу сите засегнати страни.

Shares