РЕШЕНИЕ со кое се ОДОБРУВА Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на површински соларни и фотоволтаични електрани (Е-1.13) – Фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште со моќност до 3MW на КП 945, КП 946, КП 956, КП 957, КП 958 и КП 959 КО Очипала, Општина Делчево т.бр 026/05/22 од септември 2022 г постапка во систем – 45112

Врз основа на  член 62 и 63 од Законот за урбанистичко планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 32/20 ), глава 3 од Правилникот за урбанистичко планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 225/20 ), Барање за одобрување од август 2022 г поднесено преку системот е – урбанизам  на 11.08.2022 г. член 87 и 88 од Законот за општа управна постапка ( Сл. РМ 124/2015 ) член 63 од Законот за Локална самоуправа ( Сл. Весник на Р.М. бр 5 /2002)  и  Прирачникот за начинот на водење на постапката за изготвување и одобрување на урбанистички проект со план за парцелација ( бр.24-6836/1 од 15.10.2021 г) на ден 19.10.2022 г Градоначалникот на Општина Делчево донесе:

REPUBLIC OF NORTHERN MACEDONIA
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
УП 1 – 08 – 20 од 25.10.2022 година

SOLUTION

Со кое се ОДОБРУВА Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на површински соларни и фотоволтаични електрани (Е-1.13) – Фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште со моќност до 3MW на КП 945, КП 946, КП 956, КП 957, КП 958 и КП 959 КО Очипала, Општина Делчево т.бр 026/05/22 од септември 2022 г постапка во систем – 45112

Explanation

                Општина Делчево започна постапка за одобрување на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на површински соларни и фотоволтаични електрани (Е-1.13) – Фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште со моќност до 3MW на КП 945, КП 946, КП 956, КП 957, КП 958 и КП 959 КО Очипала, Општина Делчево т.бр 026/05/22 од септември 2022 г изработена од Друштво за планирање, проектирање и инженеринг ТАЈФА-ПЛАН ДОО Скопје лиценца бр.0018  издадена на 14.01.2019 г

постапка во систем -45112

Со барањето е приложена следната документација и докази:

 • Барање за одобрување од 10.08.2022 г поднесено преку системот е – урбанизам 11.08.2022 г.
 • Полномошно бр. узп 1783/2022 од 25.05.2022 г
 • Полномошно бр. узп 2414/2022 од 23.05.2022
 • Имотен лист бр.492
 • Донесување на програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Делчево за 2022г бр. 09-922/1 од 23.05.2022
 • Проектна програма тех.бр. 026/05/22 од август 2022 г
 • ПИМ
  • АЕК бр.1404-2370/2 од 23.08.2022 г
  • НЕР бр. 15-2505/2 од 29.08.2022
  • АЦВ бр.12-8/826 од 11.08.2022 г
  • ЕВН бр.10-55/5-224 од 17.08.2022
  • А1 бр.11-5704/1 од 12.08.2022
  • Телеком бр.45112 од 12.08.2022
  • МЕПСО бр.10-4806/1 од 09.09.2022
  • ДЗС 09-67/2 од 12.08.2022
 • Услови за планирање Y26622 од јули 2022 г
 • Решение за услови бр. УП1 -15 1291/2022 г од 13.07.2022 г
 • Извод од вон опфат бр. 12-934/2 од 25.05.2022 г
 • Геодетски елаборат бр.183/3-21 од 31.05.2022 г
 • Известување за заверка на елаборат 1110-19/2022 од 31.05.2022 г
 • Електронски запис од 008.2022 г
 • Мислење АЦВ бр.12-8/728 од 18.07.2022
 • Мислење Телеком бр. 44541 од 22.07.2022
 • Мислење ЕВН бр.10-26/4-170 од 29.07.2022
 • Мислење ДЗС бр.09-57/2 од 03.08.2022 г
 • Мислење ГА-МА бр.0308-1601/2 од 17.08.2022 г
 • Мислење НЕР 15-2267/2 од 27.07.2022 г
 • Мислење АЕК бр 1404-2169/2 од 25.07.2021 г
 • Мислење АКН тех.бр. 0939-11972/1 од 12.08.2022 г
 • Соопштение за јавен увид УП1 08- 20 од 10.2022 г
 • СЕА -прифакање неспроведување оценка УП1 15-1045/2022 од 09.06.2022г
 • Ревизија т.бр. 0801-1/P-09/22 од 09.2022
 • Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на површински соларни и фотоволтаични електрани (Е-1.13) – Фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште со моќност до 3MW на КП 945, КП 946, КП 956, КП 957, КП 958 и КП 959 КО Очипала, Општина Делчево т.бр 026/05/22 од септември 2022 г
 • Записник од јавен увид уп1 08-20 од 10.2022 г
 • Мислење од комисија по јавен увид уп1 08-20 од 10.2022 г
 • Годишна програма за изработка на урбанситички планови за 2022г бр.09-2544/1 од 28.12.2021г

Градоначалникот на Општина Делчево  по извршениот увид во приложената документација и позитивно мислење – предлог од Комисијата за урбанизам УП1 бр 08-20 од 17.10.2022 г констатира  дека се исполнети условите од Законот за урбанистичко планирање планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 32/20 ) и донесе решение како во диспозитивот.

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО

Против ова решение може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението, до органот на државна управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот таксирана со 250,00 денари административна такса.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ (Е-1.13) – Фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште со моќност до 3MW на КП 945, КП 946, КП 956, КП 957, КП 958 и КП 959 КО Очипала, Општина Делчево

РЕШЕНИЕ Со кое се ОДОБРУВА Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на површински соларни и фотоволтаични електрани (Е-1.13) – Фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште со моќност до 3MW на КП 945, КП 946, КП 956, КП 957, КП 958 и КП 959 КО Очипала, Општина Делчево т.бр 026/05/22 од септември 2022 г постапка во систем – 45112

изработил:
Андријана Соколовска

контролирал
диа Горан Петровски

одобрил
Zvonko Atanasov

MUNICIPALITY OF DELCEVO
Mayor
Goran Trajkovski

Shares