ЈАВЕН ПОВИК до евидентирани невработени лица за вклучување во Програмата Општинско – корисна работа

Врз основа на Договорот за соработка помеѓу Агенцијата за вработување на РСМ (АВРСМ) и Договорот за соработка Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП)  и Општина Делчево, во рамките на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2023 година, усвоен од Владата на Република Северна Македонија, Програмата Општинско – корисна работа финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на РСМ, на ден 09.06.2022 година се објавува:

 

PUBLIC CALL

to

registered unemployed persons for inclusion in

The program Municipal – useful work

 

Се повикуваат сите евидентирани невработени лица кои се заинтересирани да се вклучат во програмата Општинско-корисна работа, проект "Social services for all за работно ангажирање од 20 (дваесет) часа неделно за период од 9 (девет) месеци заради стекнување на вештини и постепено вклучување на пазарот на труд, да се пријават во Агенција за вработување- Центар за вработување Делчево.

Евидентираните невработени лица кои немаат сертификат/уверение признаен од релевантните институции за стекнати вештини/ компетенции за занимања од социјалната и здравствената сфера согласно услугата која треба да се испорачува ќе бидат вклучени во програмата при што 3 месеци ќе добијат задолжителна обука и 6 месеци работно ангажирање.

Вкупниот период на влученост на невработените лица преку програмата изнесува 9 месеци во кој влегува обуката и работниот ангажман.

Евидентираните невработени лица кои ќе бидат вклучени во Програмата „Општинско-корисна работа“ ќе бидат работно ангажирани со скратено работно време со 20 (дваесет) работни часови неделно, при што за време на задолжителната обука од 3 месеци за лицата кои не поседуваат соодветен сертификат/уверение признаен од релевантните институции за стекнати вештини/ компетенции за занимања од социјалната и здравствената сфера согласно услугата која треба да се испорачува и за време на  работниот ангажман од 6 (шест)месеци/9(девет) месеци статусот на невработените лица  останува непроменет, а на невработените лица-корисници на паричен надоместок и на корисници на право на Гарантирана минимална помош за времетраење на работно ангажирање ќе им биде активно претходно остварено право.

Право на учество во Програмата „Општинско-корисна работа“ имаат сите невработени лица, при што предност ќе имаат лицата кои за прв пат се јавуваат за учество во Програмата .

За кандидатите  кои ќе бидат избрани и вклучени во Програмата Општинско-корисна работа се предвидува паричен надоместок во висина од 13.750,00 денари бруто износ за времетраењето на обуката и работното ангажирање, со вклучени данок на личен доход и осигурување за инвалидност и телесно оштетување причинето со повреда на работа и професионална болест.

The registered unemployed persons who will apply for participation in the Municipal Beneficial Work Program should belong to one of the following target groups of unemployed persons:

 • long-term unemployed persons (over 12 months on record, with an advantage of unemployed persons over 5 years)
 • young people up to 29 years
 • persons older than 50 years
 • persons beneficiaries of guaranteed minimum assistance
 • persons beneficiaries of monetary compensation on the basis of unemployment
 • persons who had the status of children without parents and parental care
 • victims of domestic violence
 • лица со попреченост
 • parents of 3 or more children
 • persons belonging to the Roma ethnic community
 • single parents
 • parents of children with disabilities

The job positions covered by this announcement refer to hiring:

 

 • Лице за поддршка и унапредување на услугите во народната кујна – 2(два)извршители;

Required Qualifications – ССП, комуникативни вештини

 • Неговател во Дневен центар за лица со посебни потреби – 4 (четири) извршители;

Required Qualifications – ССП, communication skills, empathy, tolerance;

 • Неговател на деца во претшколско образование во ОЈУДГ „Весели цветови“ – 1 (еден) извршител;

Required Qualifications – четиригодишно средно училиште: средно медицинско училиште, средно образование – насока гимназија, средно музичко училиште, средно ликовно училиште, средно фискултурно училиште, претходно добиена лиценца за вршење на дејноста,  комуникативни вештини;

 • Лице за посета и нега на  стари лица  – 8 (осум) извршители;

Required qualifications- ССП или Основно образование, communication skills, tolerance, empathy, communicativeness

 • Едукатор – мотиватор во Дневен центар за лица со посебни потреби – 1 (еден) извршител (да припаѓа во целната група лица со попреченост);

Required Qualifications – ССП, communication skills, empathy, computer work, internet;

Заинтресираните невработени лица Пријави за учество во Програмата „Општинско-корисна работа“ можат да поднесат во Агенција за вработување- Центар за вработување Делчево во периодот од 09.06.2022 година до 15.06.2022 година, од 07.30 часот до 15.30 часот.

The more specific conditions, rights and obligations will be regulated by concluding an Agreement between the Municipality of Delchevo and the selected candidates.

Детални информации за Програмата „Општинско-корисна работа“ можат да се добијат во општина Делчево кај лицето Natasha Dimitrovska, Општински координатор за Програмата „Општинско-корисна работа“, Агенција за вработување- Центар за вработување – Делчево  кај лицето Сања Костадиновска,  Центар за социјални работи Делчево кај лицето Благој Стоименовски.

 

MUNICIPALITY OF DELCEVO
Mayor

Goran Trajkovski

Shares