DECISION on convening the 34th regular session of the Council of the Municipality of Delchevo

Врз основа на член 48 став 1 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ“ бр. 5/2002) и член 25 став 2 точка 1 од Статутот на Општина Делчево (“Сл. гласник на Општина Делчево“ бр. 15/2013,2/2019 и 1/2021), Претседателот на Советот на Општина Делчево на ден 22.04 .2024 година, донесe

 

SOLUTION

за свикување на 34. редовна session of

The Council of the Municipality of Delchevo

I

                Ја свикувам 34. редовна session на Советот на Општина Делчево.

Седницата ќе се одржи на ден 29.04.2024 година (понеделник) со почеток во   09:00 часот, во Мултифункционалниот центар во Делчево. Центарот е сместен на вториот кат од Спомен-домот АСНОМ Делчево.

I propose the following for the session

Daily order

Усвојување на Записник од 33.седница

 

1.Предлог- Одлука за верификација на мандат на член на Советот на Општина Делчево;

Speaker: Гоце Попов-Претседател на Советот на Општина Делчево.

2.Предлог Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект станбена куќа зграда бр.1 по барање на Веселинка Стоименовска;

 1. Предлог Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект станбена куќа зграда бр.1 по барање на Митко Димитровски;
 2. Предлог Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект станбена куќа зграда бр.2 по барање на Митко Димитровски;
 3. Предлог Одлука за утврдување на потребата од донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект станбена куќа зграда бр.1 по барање на Ванчо Златков;

Speaker:Андријана Соколовска-Помлад соработник за уредување на градежно земјиште.

 1. Завршна сметка на СОУ „М.М.Брицо“-Делчево за 2023 година со Заклучок за усвојување;

 

7.Извештај за јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата на подрачјето на општина Делчево со Заклукок за усвојување;

Reasoner: Лејла Анакиевска-Командир на ПС од ОН Делчево.

8.Одлука за давање согласност на Програмата за работа на ЈКП „Брегалница“-Делчево;

 1. Годишен извештај за работењето на ЈКП „Брегалница„ Делчево за 2023 година со Заклучок за усвојување;
 2. Предлог-Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за иамени и дополнувања на Статутот на ЈКП „Брегалница“-Делчево;

Reasoner: Stojce Stojkovski-Director of PCE "Bregalnica" -Delchevo.

11.Годишна сметка на ЈКП „Брегалница“ за 2023 година со Заклучок за усвојување;

Speaker: Марија Сумрачка-Одговорна за сметководство на ЈКП „Брегланица

12.Годишен извештај за реализација на Програмата за развој на Источен-плански регион за 2022 година со Заклучок за усвојување;

13.Годишен извештај за работењето на Центарот за развој на Источен плански регион за 2022 година со Заклучок за усвојување;

Speaker: Претставник на Источен плански регион.

14.Предлог-Одлука за парична помош УП 21-125 од 08.04.2024 година;

 1. Предлог-Одлука за парична помош УП 21-96 од 05.03.2024 година;
 2. Предлог-Одлука за корекција на Буџетски календар за 2024 година;
 3. Предлог-Одлука за резервирани средства за надомест за одземен имот во Буџетот на општина Делчево за 2024 година;

Speaker: Ана Ситновска Димитровска-Раководител на Одделение за буџет…;

18.Предлог-Решениезаразрешување и изборна членнаКомисијатазајавни дејности;

19.Предлог-Решениезаразрешување и изборна членнаКомисијата за урбанизам;

20.Предлог-Решениезаразрешување и изборна членнаКомисијата за статут и прописи

 1. Предлог-Решениезаразрешување и изборна членнаКомисијата за еднакви можности;
 2. Questions and suggestions of Council members.

II

                Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Сл.гласник на Општина Делчево“.

Број 09- 688 /1                                                                   СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

22.04.2024                                                                          Претседател,

Делчево                                                                                Гоце Попов,с.р.

Shares