Известување за достава на Решенија за данок на имот за 2024 година

И З В Е С Т У В А Њ Е

 

Dear citizens,

Ве известуваме дека службите од Општина Делчево започнаа со редовната теренска достава на Решенија за данок на имот за 2024 година, и Решенијата за комунална такса за истакната фирма (фирмарина) за 2024 година до правните и физички лица во градот Делчево и руралните населени места на територијата на Општина Делчево.

Се замолуваат даночните обврзници кои нема да бидат пронајдени дома во моментот за достава на решенијата, истите ќе добијат службена белешка со која ќе можат да си го подигнат Решението за данок на имот  од канцелариите на Одделението за администрирање со даноци,такси и надоместоци при Општина Делчево.

Се надеваме на разбирање и соработка од Ваша страна.

With respect,

       Municipality of Delchevo

Shares