РЕШЕНИЕ со кое се ОДОБРУВА Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за инфраструктурна градба со намена Е1.5 – Инфраструктури на водоснабдувањето : Водоводна мрежа во населено место с.Вирче и цевковод за транспортна вода од главен цевковод до с.Вирче, КО Вирче ДЕЛЧЕВО тех.бр 108/23 од март 2024 г

Врз основа на глава 5 точка 2 и 3 од Законот за урбанистичко планирање ( Службен весник на
Република С Македонија бр 32/20 и 111/23 ), глава 3 од Правилникот за урбанистичко планирање
(Службенвесник на Република С Македонија бр 225/20 ), Барање за одобрување од 02,2024г
поднесено преку системот е – урбанизам 14,02,2024 г,и член 63 од Законот за Локална самоуправа
(Сл. Весник на Р.М. бр 5 /2002) на ден 14,05,2024 г Градоначалникот на Општина Делчево донесе:

REPUBLIC OF NORTHERN MACEDONIA
Municipality of Delchevo
УП 1 Бр.08-1
од 14,05,2024 г год.
Постапка во систем 59638

SOLUTION

Со кое се ОДОБРУВА Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за инфраструктурна градба со намена Е1.5 – Инфраструктури на водоснабдувањето : Водоводна мрежа во населено место с.Вирче и цевковод за транспорт на вода од главен цевковод до с.Вирче, КО Вирче ДЕЛЧЕВО тех.бр 108/23 од март 2024 г изработена од изработена од Друштво за урбанизам, проектирање и инженеринг “УРБАН – ПРОЕКТ” ДООЕЛ – Прилеп Лиценца бр.0011 со важност до 06,12,2025 г постапка во систем -59638

Explanation

Општина Делчево започна постапка за одобрување на Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за инфраструктурна градба со намена Е1.5 – Инфраструктури на водоснабдувањето : Водоводна мрежа во населено место с.Вирче и цевковод за транспорт на вода од главен цевковод до с.Вирче, КО Вирче ДЕЛЧЕВО тех.бр 108/23 од март 2024 г изработена од изработена од Друштво за урбанизам, проектирање и инженеринг “УРБАН – ПРОЕКТ” ДООЕЛ – Прилеп Лиценца бр.0011 со важност до 06,12,2025 г постапка во систем -59638
Со барањето е приложена следната документација и докази:
-Барање за одобрување бр. 108/23 од 02.2024 г поднесено преку системот е – урбанизам на
14.02.2024 г
– Полномошно бр. УЗП 5289/2023 од 03.11.2023 г
– Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени бр. 227/88 од 06.07.2023 г
– Електронска заверка бр,1110-24/2023 од 06,07,2023 г
– Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за
инфраструктурна градба со намена Е1.5 – Инфраструктури на водоснабдувањето : Водоводна мрежа
во населено место с.Вирче и цевковод за транспорт на вода од главен цевковод до с.Вирче, КО Вирче
ДЕЛЧЕВО тех.бр 108/23 од март 2024 г изработена од изработена од Друштво за урбанизам,
проектирање и инженеринг “УРБАН – ПРОЕКТ” ДООЕЛ – Прилеп Лиценца бр.0011 со важност до
06,12,2025 г постапка во систем -59638
– Услови за планирање на простор тех.бр. Y60323
– Решение за услови за планирање на простор арх.бр. УП1 – 15 175/2024 од 09,02,2024 г
– Предлог за одобрување УП1 08-1 од 10,05,2024 г
Градоначалникот на Општина Делчево по извршениот увид во приложената документација и
позитивно мислење – предлог од Комисијата за урбанизам УП1 08-1 од 10,05.2024 г констатира дека
се исполнети условите од Законот за урбанистичко планирање планирање ( Службен весник на
Република С Македонија бр 32/20 ) и донесе решение како во диспозитивот.

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО
Против ова решение може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на
решението, до органот на државна управа надлежен за вршење на работите од областа на
уредување на просторот таксирана со 250,00 денари административна такса.

изработил:

диа Горан Петровски                                                                                    ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

одобрил                                                                                                               Градоначалник

Звонко Атанасов                                                                                                Горан Трајковски

 

 

Shares