Контролна листа на План за управување со животната средина и со социјалните аспекти (ПУЖССА) за проект за реконструкција на постојните локални улици, ул. Орце Николов и Скопска и ул. Острец во Општина Делчево, во рамки на Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ

Во рамки на “Проектот за поврзувањена локални патиштаво РСМ” кој се реализира од Министерството за транспорт и врски со финансиска поддршка од Светска Банка, а со цел подобрување на локалната патна инфраструктура, Општина Делчево аплицираше со проект за реконструкција на постојните локални улици, ул.Орце Николов и Скопска и ул. Острец во Општина Делчево.

Согласно барањата на Светска Банка беше подготвен документ “контролна листа на План за управување со животната средина и социјалните аспекти” во кој се анализирани влијанијата врз животната средина и социјалните аспекти кои ќе произлезат од реализацијата на проектот.

Документот “контролна листа на План за управување со животната средина и социјалните аспекти” ќе биде ставен на јавен увид на веб страните на: Министерството за транспорт и врски (http://www.mtc.gov.mk) и на Општина Делчево (https://www.delcevo.gov.mk/) на 25 Септември 2020.

Вашите коментари може да ги доставите во рок од 14 дена од поставување на документот на веб страна.

ESMP Checklist_ Project Delcevo_ENG_25.9.2020_SPA

ESMP Checklist_ Project Delcevo_MK_9.9.20_SPA

Formular za komentari na dokument za Delcevo

Izvestuvanje za dostapnost na ESMP Checklista_ Delcevo

Министерството за транспорт и врски

Shares