РЕШЕНИЕ Со кое се ОДОБРУВА Урбанистички проект за инфраструктура за изградба на резервоар за вода, со намена Е1.5-Инфраструктури на водоснабдувањето (резервоар за вода), м.в. Чука, КO Делечево

Врз основа на член 62 и 63 од Законот за урбанистичко планирање ( Службен весник на Република С. Македонија бр 32/20 ), глава 3 од Правилникот за урбанистичко планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 225/20 ), Барање за одобрување од фебруари 2022 г поднесено преку системот е – урбанизам на 09.02.2022 г. член 87 и 88 од Законот за општа управна постапка ( Сл. РМ 124/2015 ) член 63 од Законот за Локална самоуправа ( Сл. Весник на Р.М. бр 5 /2002) и на ден 04,07.2022 г Градоначалникот на Општина Делчево донесе:

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО –
УП 1 08 – 4 од 01.07.2022 година

РЕШЕНИЕ

Со кое се ОДОБРУВА Урбанистички проект за инфраструктура за изградба на резервоар за вода, со намена Е1.5-Инфраструктури на водоснабдувањето (резервоар за вода), м.в. Чука, КO Делечево, Општина Делчево т.бр 50/21 од мај 2022 г постапка во систем – 40961

Образложение

            Општина Делчево започна постапка за одобрување на Урбанистички проект за инфраструктура за изградба на резервоар за вода, со намена Е1.5-Инфраструктури на водоснабдувањето (резервоар за вода), м.в. Чука, КO Делечево, Општина Делчево т.бр 50/21 изработена од Друштво за проектирање, трговија и инженеринг УРБАН ПРОЕКТИНГ ДООЕЛ Велес Лиценца бр.0054  издадена на 12.05.2021 г

постапка во систем -40961

Со барањето е приложена следната документација и докази:

 • Барање за одобрување од 08.02.2022 г поднесено преку системот е – урбанизам 10.02.2022 г.
 • Полномошно узп 6423/2021 од 23.11.2021 г
 • Проектна програма бр12-194/1 од 01.02.2022 г
 • Геодетски елаборат бр.354/3-21 од 09.09.2021 г
 • Геодетски елаборат за геодетски работи за посебна намена – ажурирана геодетска подлога бр.08-164/6 од 05.05.2022 г
 • Известување за заверка на елаборат 1110-25/2021 од 09.09.2021 г
 • Известување за електронска заверка на геодетски елаборат бр. 1110-16/2022 од 05.05.2022
 • Извод од ГУП бр. 12 – 196/2 од 01.02.2022 г
 • Извод од ГУП бр. 12 – 196/3 од 01.02.2022 г
 • Електронски запис од 09.02.2022 г
 • Мислење НУ Национален Конзерваторски Центар – Скопје бр.03-2316/1 од 29.11.2021 г
 • Мислење АКН тех.бр. 0939-7653/1 од 18.05.2022 г
 • Ревизија т.бр. 09-09/28 од 02.2022 г
 • ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАДБА НА C4 НОВОПРОЕКТИРАН РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА СО НАМЕНА Е 1.5 – ИНФРАСТРУКТУРА НА ВОДОСНАБДУВАЊЕТО, м.в. ЧУКА, КО ДЕЛЧЕВО, ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО – фраза архитектура – тех.бр. 0302-2022 изработен од БАР Инженеринг Консалтинг Екологија, Е.Ц.Е.
 • ИЗВЕШТАЈ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ ПО ЗАБЕЛЕШКИТЕ ОД СТРУЧНО МИСЛЕЊЕ ОД КОМИСИЈА ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА, СО НАМЕНА Е1.5-ИНФРАСТРУКТУРИ НА ВОДОСНАБДУВАЊЕТО (РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА), М.В. ЧУКА, КO ДЕЛЕЧЕВО, ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО тех.бр. 50/21 од јуни 2022 г
 • Мислење од комисија УП1 08-04 од 09.06.2022

-Урбанистички проект за инфраструктура за изградба на резервоар за вода, со намена Е1.5-Инфраструктури на водоснабдувањето (резервоар за вода), м.в. Чука, КO Делечево, Општина Делчево – т.бр. 50/21 од мај 2022 г изработена од  Друштво за проектирање, трговија и инженеринг УРБАН ПРОЕКТИНГ ДООЕЛ Велес Лиценца бр.0054  издадена на 12.05.2021 г

 

Градоначалникот на Општина Делчево по извршениот увид во приложената документација и позитивно мислење – предлог од Комисијата за урбанизам УП1 бр 08-4 од 09,06.2022 г констатира дека се исполнети условите од Законот за урбанистичко планирање планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 32/20 ) и донесе решение како во диспозитивот.

 

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО

Против ова решение може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението, до органот на државна управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот таксирана со 250,00 денари административна такса.

РЕШЕНИЕ со кое се ОДОБРУВА Урбанистички проект за инфраструктура за изградба на резервоар за вода, со намена Е1.5-Инфраструктури на водоснабдувањето (резервоар за вода), м.в. Чука, КO Делечево

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА, СО НАМЕНА Е1.5- ИНФРАСТРУКТУРИ НА ВОДОСНАБДУВАЊЕТО (РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА), М.В. ЧУКА, КO ДЕЛЕЧЕВО, ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

 

изработил:
помлад соработник
Андријана Соколовска

Контролирал:
диа Горан Петровски

одобрил:
Звонко Атанасов

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник
Горан Трајковски

Shares