РЕШЕНИЕ со кое се ОДОБРУВА Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за ГП бр. 1 од ЛУПД за А3-групно домување на КП бр. 530/1, 531, 532/1, КО Тработивиште

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО –
УП 1 08 – 23 од 16,12.2022 година

Градоначалникот на Општина Делчево , решавајки по Барање за заверка- одобрување поднесено на систем е – урбанизам  од 24,08,2022 г  на доставен Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за ГП бр. 1 од ЛУПД за А3-групно домување на КП бр. 530/1, 531, 532/1, КО Тработивиште, Општина Делчево – т.бр. 0211-05/22 од ноември 2022 г  а врз основа на  член 62  и 63 од Законот за урбанистичко планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 32/20 ), глава 3 од Правилникот за урбанистичко планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 225/20 )  а по член 87 и 88 од Законот за општа управна постапка ( Сл. РМ 124/2015 ) член 63 од Законот за Локална самоуправа ( Сл. Весник на Р.М. бр 5 /2002)  го  донесе следново :

РЕШЕНИЕ

Со кое се ОДОБРУВА Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за ГП бр. 1 од ЛУПД за А3-групно домување на КП бр. 530/1, 531, 532/1, КО Тработивиште, Општина Делчево – т.бр. 0211-05/22 од ноември 2022 г изработена Друштво за градежништво, промет, посредување и услуги ТИПИНГ ДООЕЛ Велес  , лиценца бр. П.157/Б издадена на 14.04.2016 – постапка во систем – 45354

Образложение

            Општина Делчево започна постапка за одобрување на Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за ГП бр. 1 од ЛУПД за А3-групно домување на КП бр. 530/1, 531, 532/1, КО Тработивиште, Општина Делчево – т.бр. 0211-05/22 од ноември 2022 г изработена Друштво за градежништво, промет, посредување и услуги ТИПИНГ ДООЕЛ Велес  , лиценца бр. П.157/Б издадена на 14.04.2016 – постапка во систем – 45354

Со барањето е приложена следната документација и докази:

 • Барање за одобрување од 24,08,2022 г поднесено преку системот е–урбанизам.
 • Полномошно узп 486/2020 од 28,01,2020 г
 • Извод од ЛУПД бр 12-1619/2 од 03,08,2022 г
 • ЛУПД т.бр. 0201-03/20 од септември 2020 г
 • Проектна програма заверена од инвеститор
 • Геодетски елаборат за геодетски работи за посебна намена – ажурирана геодетска подлога бр.08-328/6 од 08,11,209 г двг /пдф
 • Известување за електронска заверка на елаборат 1110-52/2019 од 08,11,2019 г
 • Идеен проект т.бр. 01-06-2022 изработен од ДПТУ ,, Архитекти,, дооел- Делчево
 • Информација од планер бр1128-07/22 од 07,2022г
 • Прифакање на информација од планер УП1 08- 13 од 29,07,2022 г
 • Решение за исправка техничка грешка со графички прилог УП1 08-13 од 01,08,2022 г
 • Решение за одобрување на ЛУПД уп1- 08-13 од 01,08,2022 г
 • Извештај од извршена стручна ревизија бр,03-216/22 од ноември 2022 г
 • Потврда за Електронски запис од 21,10,2022г
 • Полномошно УЗП 4513/2022 г од14,09,2022 г
 • Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за ГП бр. 1 од ЛУПД за А3-групно домување на КП бр. 530/1, 531, 532/1, КО Тработивиште, Општина Делчево – т.бр. 0211-05/22 од ноември 2022 г изработена Друштво за градежништво, промет, посредување и услуги ТИПИНГ ДООЕЛ Велес , лиценца бр. П.157/Б издадена на 14.04.2016 пдф
 • Имотен лист бр,1175 од 20,06,2022 г
 • Записник од терен од 09,12,2022 г
 • Извештај од стручна ревизија т.бр. 03-216/22
 • Мислење АЕК бр1404-2751/2 од05,09,2022 г
 • Мислење АЦВ бр,12-8/1004 од 21,09,2022 г
 • Мислење ДЗС бр 09-76/1 од 19,09,2022 г
 • Мислење ЕВН 10-26/4 -257 од 20,09,2022 г
 • Мислење Телеком бр.4591 од 22,09,2022 г
 • Мислење УЗКН бр 08-1480 од 03,10,2022 г
 • Мислење МЕПСО бр 10-582 од 20,09,2022 г
 • Мислење АКН.бр. 0939-14985/1 од 03,11,2022 г
 • Одговор на мислење по забелешки –ноемвру 2022 г
 • Мислење од комисија УП1 08-23 од 13,12,2022 г

 

Градоначалникот на Општина Делчево  по извршениот увид во приложената документација и позитивно мислење – предлог од Комисијата за урбанизам уп1 бр 08-23 од 13,12,2022 г констатира  дека се исполнети условите од Законот за урбанистичко планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 32/20 ) и донесе решение како во диспозитивот.

Врз основа на тоа а согласно член 62 од Законот за урбанистичко планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 32/20 ) донесено е Решение како во диспозитивот

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО

Против ова решение може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението, до органот на државна управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот таксирана со 250,00 денари административна такса.

Урбанистички проект-Дом за стари

Решение дом за стари

Контролирал:
диа Горан Петровски

одобрил:
Звонко Атанасов

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник
Горан Трајковски

Shares