РЕШЕНИЕ за одобрување Проектна програма со кое се ОДОБРУВА Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за подземен нисконапонски кабел (10/20 kV) вод извод трафостаница Делчево од КП 2547 КО Делчево до КП 923 КО Очипала – Општина Делчево

Република Северна Македонија
Општина Делчево
УП 1 бр 08-4
08.03.2023г.

Врз основа на  глава 5 точка 2 и 3 и член 62 од Законот за урбанистичко планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 32/20 ), глава 3 од Правилникот за урбанистичко планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 225/20 ),  Барање за одобрување од бр. 0307-024 од 07,02,2023 г поднесено преку системот е – урбанизам  на 31,01,2023 г. и член 63 од Законот за Локална самоуправа ( Сл. Весник на Р.М. бр 5 /2002)  на ден 08,03,2023 г  Градоначалникот на Општина Делчево донесе:

 

РЕШЕНИЕ

за одобрување Проектна програма со  кое се ОДОБРУВА   Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за подземен нисконапонски кабел (10/20 kV) вод извод трафостаница Делчево од КП 2547 КО Делчево до КП 923 КО Очипала – Општина Делчево;   тех.бр 062/11/22 од февруари  2023 г изработена од изработена од доо ТАЈФА ПЛАН Скопје    Лиценца бр.0018 со важност до 14,01,2026г г.

постапка во систем: ПП 49167 (2020)

Образложение

            Општина Делчево започна постапка за одобрување на Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за подземен нисконапонски кабел (10/20 kV) вод извод трафостаница Делчево од КП 2547 КО Делчево до КП 923 КО Очипала – Општина Делчево;   тех.бр 062/11/22 од февруари  2023 г изработена од изработена од доо ТАЈФА ПЛАН Скопје    Лиценца бр.0018 со важност до 14,01,2026г г. што е во согласност со законските одредби.

постапка во систем: ПП 49167 (2020) Постапка во  систем – 49411

Со барањето е приложена следната документација и докази:

  • Барање за одобрување бр. 0307-018 од 31,01,2023 г поднесено преку системот е – урбанизам
  • Проектна програма тех.бр. 062/11/22 од февруати 2023 г (pdf/dwg)
  • Полномошно бр. узп 11368/2022 од 16,11,2022 г
  • Полномошно бр. узп 1905/2023 од 01,03,2023 г
  • Услови за планирање на просторот тех.бр. Y 61722 јануари 2023 г
  • Решение за услови за планирање УП1-15 142/2022 од 30,01,2023 г
  • Геодетски елаборат –ажурирана геодетска подлога бр 363/2-22 од 11,09,2023 г (пдф-двг)
  • Електронска заверка бр 1110- 29/2022 од 09,11,2022 г
  • Мислење од комисија УП 1 бр 08-4 од 08,03,2023 г

 

Градоначалникот на Општина Делчево  по извршениот увид во приложената документација и Предлогот  за одобрување од Комисијата за урбанизам УП 1 бр 08-4 од 08,03,2023 г  констатира  дека се исполнети условите од Законот за урбанистичко планирање планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 32/20 )  и донесе решение како во диспозитивот.

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО

Против ова решение може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението, до органот на државна управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот таксирана со 250,00 денари административна такса.

Проектна програма за изработка на Урбанистички проект

Решение ПП 449167

 

изработил:
диа Горан Петровски

одобрил
Звонко Атанасов

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник
Горан Трајковски

Shares