Транспарентност и отчетност

Според усвоената Информација за листа на документи и информации од страна на Владата на Република Северна Македонија на 07.01.2021, и според Член 10 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, ЕЛС Делчево е должна да ја информира јавноста преку својата интернет страница со објавување на:

1. Податоци за надлежности на имателот на информации СТАТУТ – ЛИНК

НАДЛЕЖНОСТИ НА СОВЕТОТ – ЛИНК

ЛИСТА НА СОВЕТНИЦИ – ЛИНК

ЛОКАЛЕН МЛАДИНСКИ СОВЕТ – ЛИНК

2. Основни податоци за контакт со имателот на информацијата ЛИНК
3. Податоци за функционерот или одговорното лице кај имателот на информацијата ЛИНК – ГРАДОНАЧАЛНИК
4.Податоци за конткат од службено лице за посредување на информации од јавен карактер СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИЈК (барања, формулари… ) – ЛИНК

Податоци за конткат од службено лице за посредување на информации од јавен карактер – ЛИНК

5. Податоци за контакт со лице овластено за заштитено внатрешно пријавување ПРАВИЛНИК ЗА ЗАШТИТЕНО ВНАТРЕШНО ПРИЈАВУВАЊЕ ВО ИНСТИТУЦИИТЕ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР – ЛИНК

ЛИЦЕ ОВЛАСТЕНО ЗА ЗАШТИТЕНО ПРИЈАВУВАЊЕ – ЛИНК

6. Список на лица вработени кај имателот на информацијата ЛИСТА НА ВРАБОТЕНИ – ЛИНК

СЛУЖБЕНИК ЗА МЛАДИ – ЛИНК

7. Закони кои се однесуваат на надлежноста на имателот на информации ЛИНК
8. Прописи што ги донесува имателот на информации ОДЛУКА ЗА ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИЦИ

ДЕЛОВНИК НА СОВЕТОТ

НАДЛЕЖНОСТИ НА СОВЕТОТ

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА

РЕГИСТАР НА УСЛУГИ

ТАРИФНИЦИ ЗА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА РЕАЛНИ АКТИ

ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

9. Органограм за внатрешна организација и систематизација на работни места ОРГАНОГРАМ

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИ МЕСТА

10. Стратешки планови и стратегии за работа Во делот стратешки документи
11. Годишни планови и програми заработа Во деловите Програми на ЕЛС Делчево и Програми на локални установи

ЛИНК

ЛИНК

ЛИНК

ЛИНК

ЈКП Брегалница (програми)

12. Годишен Буџет и завршна сметка, годишни финансиски планови по квартали, програми за реализација на Буџетот Буџети и завршни сметки, квартални извештаи

Граѓански буџет

ЈКП Брегалница (извештаи)

ЈКП Брегалница (биланс на состојби)

13.  Ревизорски извештаи Во делот ревизии
14.Услуги кои ги дава имателот на информации Линк – електронски начин  исто и
Линк – физички начин  во Делот формулари
15. Тарифници за надоместоци за издавање реални акти  Линк
16. Начин на поднесување на Барање за пристап до информации  Линк
17. Јавни набавки, огласи и договори Линк

Реализирани проекти

 

18. Предлог програми, ставови, мислења, студии и други документи Линк
19. Други информации Образование (детски градинки)

Образование (основно образование)

Образование (средно образование)

Култура (Музеј на град Делчево „Пијанец“)

Култура (Центар за култура „Н.Ј. Вапцаров“)

Култура (Јавна локална библиотека „Илинден“ Делчево)

Култура (културни манифестации)

Социјална заштита

Социјална заштита

Здравство

Еднакви можности

Граѓански сектор

Збратимени градови

Природни ресурси

Историја

Новости

Соопштенија

Конкурси/огласи

20. Извештаи за работа кои ги поднесуваат до органите надлежни за спроведување, контола и надзор -Годишен извештај на единиците на локалната самоуправа за напредокот на состојбата со еднаквите можности за жените и мажите 2020

Извештај за реализацијата на Програмата за социјална заштита на Општина Делчево за 2020 година

-Годишен извештај на единиците на локалната самоуправа за напредокот на состојбата со еднаквите можности за жените и мажите 2020

-Годишен извештај на единиците на локалната самоуправа за напредокот на состојбата со еднаквите можности за жените и мажите 2019

Годишен извештај на единиците на локалната самоуправа за напредокот на состојбата со еднаквите можности за жените и мажите 2018

-Годишен извештај на единиците на локалната самоуправа за напредокот на состојбата со еднаквите можности за жените и мажите 2017

-Ревизија на процес на донесување на Буџетот за 2020 во Општина Делчево

-Извештај од ИТ ревизија „Квалитетот на услугите кои ги даваат ЕЛС преку своите ВЕБ портали“

21. Статистички податоци за работата, како и други информации, акти и мерки со кои се влијае на животот и работата на граѓаните и кои произлегуваат од надлежноста и работата на имателот на информации Родово раздвоени податоци
22. ОДЛУКА за утврдување на зони за процена на пазарна вредност на недвижен имот и утврдување на пазарна вредност на градежно и земјоделско земјиште според просечни цени на извршени купопродажби во претходната година на подрачјето на Општина Делчево ЛИНК