Транспарентност и отчетност

Според усвоената Информација за листа на документи и информации од страна на Владата на Република Северна Македонија на 07.01.2021, и според Член 10 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, ЕЛС Делчево е должна да ја информира јавноста преку својата интернет страница со објавување на:

1. Податоци за надлежности на имателот на информации СТАТУТ – ЛИНК

НАДЛЕЖНОСТИ НА СОВЕТОТ – ЛИНК

ЛИСТА НА СОВЕТНИЦИ – ЛИНК

ЛОКАЛЕН МЛАДИНСКИ СОВЕТ – ЛИНК

2. Основни податоци за контакт со имателот на информацијата ЛИНК
3. Податоци за функционерот или одговорното лице кај имателот на информацијата ЛИНК – ГРАДОНАЧАЛНИК
4.Податоци за конткат од службено лице за посредување на информации од јавен карактер СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИЈК (барања, формулари… ) – ЛИНК

Податоци за конткат од службено лице за посредување на информации од јавен карактер – ЛИНК

5. Податоци за контакт со лице овластено за заштитено внатрешно пријавување ПРАВИЛНИК ЗА ЗАШТИТЕНО ВНАТРЕШНО ПРИЈАВУВАЊЕ ВО ИНСТИТУЦИИТЕ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР – ЛИНК

ЛИЦЕ ОВЛАСТЕНО ЗА ЗАШТИТЕНО ПРИЈАВУВАЊЕ – ЛИНК

6. Список на лица вработени кај имателот на информацијата ЛИСТА НА ВРАБОТЕНИ – ЛИНК

СЛУЖБЕНИК ЗА МЛАДИ – ЛИНК

7. Закони кои се однесуваат на надлежноста на имателот на информации ЛИНК
8. Прописи што ги донесува имателот на информации ОДЛУКА ЗА ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИЦИ

ДЕЛОВНИК НА СОВЕТОТ

НАДЛЕЖНОСТИ НА СОВЕТОТ

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА

РЕГИСТАР НА УСЛУГИ

ТАРИФНИЦИ ЗА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА РЕАЛНИ АКТИ

ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

9. Органограм за внатрешна организација и систематизација на работни места ОРГАНОГРАМ

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИ МЕСТА

10. Стратешки планови и стратегии за работа Во делот стратешки документи
11. Годишни планови и програми заработа Во деловите Програми на ЕЛС Делчево и Програми на локални установи

ЛИНК

ЛИНК

ЛИНК

ЛИНК

ЈКП Брегалница (програми)

12. Годишен Буџет и завршна сметка, годишни финансиски планови по квартали, програми за реализација на Буџетот Буџети и завршни сметки, квартални извештаи

Граѓански буџет

ЈКП Брегалница (извештаи)

ЈКП Брегалница (биланс на состојби)

13.  Ревизорски извештаи Во делот ревизии
14.Услуги кои ги дава имателот на информации Линк – електронски начин  исто и
Линк – физички начин  во Делот формулари
15. Тарифници за надоместоци за издавање реални акти  Линк
16. Начин на поднесување на Барање за пристап до информации  Линк
17. Јавни набавки, огласи и договори Линк

Реализирани проекти

 

18. Предлог програми, ставови, мислења, студии и други документи Линк
19. Други информации Образование (детски градинки)

Образование (основно образование)

Образование (средно образование)

Култура (Музеј на град Делчево „Пијанец“)

Култура (Центар за култура „Н.Ј. Вапцаров“)

Култура (Јавна локална библиотека „Илинден“ Делчево)

Култура (културни манифестации)

Социјална заштита

Социјална заштита

Здравство

Еднакви можности

Граѓански сектор

Збратимени градови

Природни ресурси

Историја

Новости

Соопштенија

Конкурси/огласи

20. Извештаи за работа кои ги поднесуваат до органите надлежни за спроведување, контола и надзор -Годишен извештај на единиците на локалната самоуправа за напредокот на состојбата со еднаквите можности за жените и мажите 2020

Извештај за реализацијата на Програмата за социјална заштита на Општина Делчево за 2020 година

-Годишен извештај на единиците на локалната самоуправа за напредокот на состојбата со еднаквите можности за жените и мажите 2020

-Годишен извештај на единиците на локалната самоуправа за напредокот на состојбата со еднаквите можности за жените и мажите 2019

Годишен извештај на единиците на локалната самоуправа за напредокот на состојбата со еднаквите можности за жените и мажите 2018

-Годишен извештај на единиците на локалната самоуправа за напредокот на состојбата со еднаквите можности за жените и мажите 2017

-Ревизија на процес на донесување на Буџетот за 2020 во Општина Делчево

-Извештај од ИТ ревизија „Квалитетот на услугите кои ги даваат ЕЛС преку своите ВЕБ портали“

21. Статистички податоци за работата, како и други информации, акти и мерки со кои се влијае на животот и работата на граѓаните и кои произлегуваат од надлежноста и работата на имателот на информации Родово раздвоени податоци
22. ОДЛУКА за утврдување на зони за процена на пазарна вредност на недвижен имот и утврдување на пазарна вредност на градежно и земјоделско земјиште според просечни цени на извршени купопродажби во претходната година на подрачјето на Општина Делчево ЛИНК

 

Листа на информации од јавен карактер што треба да бидат објавени на веб‐страницата на општината
Категорија Поткатегорија Содржина на информацијата
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За општината

 

 

 

 

 

 

Профил на општината

•  Географска положба (вклучително и планскиот регион, заедно со другите општини коишто припаѓаат на тој плански регион)

•  Демографски карактеристики (вкупен број на населението, етничка структура, возрасна структура на населението)

•  Културни и историски обележја

•  Природни специфики коишто го определуваат развојот на општината

•  Статистички податоци за стопански субјекти со основните карактеристики

(големи, мали и средни претпријатија, застапени дејности)

•  Визија за развој на општината

•  Други информации коишто можат да ја претстават атрактивноста на општината со контакти и линкови до атрактивни локации (ресторани, музеи, објекти од областа на културата и слично)

Грб и знаме на општината •  Информации за основните белези на општината (грбот и знамето)
 

Месни заедници

•  Листа со назив на месните заедници

•  Надлежности

•  Канцеларија (улица и број, телефон)

•  Претседател ‐ контакт, членови (родово разделени податоци)

 

Урбани заедници

•  Листа со назив на урбаните заедници

•  Надлежности

•  Канцеларија (улица и број, телефон)

•  Претседател ‐ контакт, членови (родово разделени податоци)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Органи на општината

 

 

 

 

 

 

Градоначалник

•  Датум на преземање на функцијата

•  Политичка припадност

•  Лични податоци

•  Образование

•  Искуство

•  Вештини

•  Фотографија

•  Телефон и е‐пошта за контакт

•  Начин на комуникација со граѓаните (приемен ден, веб‐апликација и др.)

•  Линк до анкетниот лист објавен од Агенцијата за спречување на корупцијата и судир на интереси

•  Нето‐плата

•  Надлежности на градоначалникот

 

 

 

Совет на општината

·  Име и презиме на советниците, фотографија, телефон за контакт и е‐пошта, политичка припадност, степен на образование, професионален статус (вработен/невработен и каде е вработен), родово разделени податоци

·   Надлежности на Советот

·   Календар за најава на седниците на Советот

·   Дневен ред

·   Записници со донесени одлуки од седниците

 

Комисии/тела на Советот на општината

•  Назив на комисијата

•  Членови на комисијата

•  Програма и план за работа

·   Записници од состаноците на комисиите/телата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комисии / тела на општината

 

 

Комисија за односи меѓу заедниците

•  Членови на комисијата со контакти (е‐пошта, тел.)

•  Годишна програма за работа

•  Тековни активности

·   Дневен ред и записник од состаноци

•  Годишен извештај за работата на комисијата

•  Образец за доставување иницијативи од граѓани или ГО

 

 

Совет за заштита на потрошувачите

•  Членови на комисијата со контакти (е‐пошта, тел.)

•  Телефонски контакт и е‐пошта

•  Образец за пријавување проблем од граѓани‐потрошувачи (граѓани,

корисници на јавни услуги во надлежност на општината)

•  Документи поврзани со работата на Советот (дневен ред, записник од состаноци, одлуки и сл.)

 

Консултативно тело од областа на урбанизмот

•  Членови на телото и контакт

•  Програма и план за работа

•  Други документи поврзани со работата на телото (дневен ред, записник од состаноци, одлуки и сл.)

 

Други комисии и тела

•  Членови, контакти, програма за работа и документи поврзани со работата на поединечната комисија/тело (дневен ред, записник од состаноци, одлуки и

сл.)

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

Администрација

 

 

Организација и структура

•  Правилник за внатрешната организација и правилник за систематизацијата на работните места

•  Органограм

•  Структура на вработените по позиции, по етничка и по родова припадност во табела

Секретар на општината •  Професионална биографија, телефон за контакт и е‐пошта
 

Листа на вработени

•  Листата е организирана по сектори и одделенија и содржи: име и презиме, телефон за контакт и е‐пошта, број на канцеларија, работно време со странки
Листа на времено ангажирани лица Име и презиме, опис на активности за што е ангажирано лицето, временски период и сл.
 

Вработувања

•  Годишен план за вработување

•  Огласи за вработување (се објавуваат на веб‐страница на видливо место истиот ден со нивното објавување)

•  Одлука за избор по објавениот оглас за вработување

 

 

5

 

 

Службени гласници на општината

 

 

Подредени по година на издавање

 

 

•  Службените гласници се објавуваат на начин којшто ќе овозможи пребарување по број, датум или име на актот

 

 

 

 

6

 

 

 

 

Услуги

 

Каталог на услуги

•  Каталог на сите услуги што ги обезбедува општината за граѓаните, со назнака за одговорниот сектор/одделение, одговорното лице, податоци за контакт на одговорното лице, начин на обезбедување на услугата, потребни документи,

форма на поднесување на обрасците и сл.

 

 

е‐услуги

•  Опис на услугата која се обезбедува по електронски пат

•  Начин на нејзино обезбедување

•  Електронски пристап до услугата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документи

 

Статут на општината

 

•  Статут на општината

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буџет на општината

 

•  Предлог‐буџет на општината (предлог‐буџет заедно со образложение кое содржи информации за: вкупната вредност на буџетот, вредностите по буџетски програми, анализа и споредба со минатата година, очекуваните придобивки за граѓаните и сл.)

•  Буџетски календар

•  Буџетски циркулар за општинските буџетски корисници

•  Буџет на општината заедно со образложение и сите измени и дополнувања на буџетот на општината (ребаланс)

•  Граѓански буџет на општината

•  Периодични финансиски извештаи за извршување на буџетот (квартални). Доколку не се усвојат извештаите, се објавуваат причините за неусвојување, со образложение.

 

•  Годишна сметка на буџетот на општината и годишен извештај за реализација на буџетот на општината

 

 

 

 

Стратешки и програмски документи

•  Стратегија за локален економски развој

•  Стратегија за образование

•  Стратегија за млади

•  Стратегија за управување со ризици

•  План за урбана мобилност

•  План за заштита и спасување

•  Програма за одбележување значајни настани и истакнати личности со спомен‐обележја за период од 5 години

•  Годишни програми по области

•  Сите други стратешки, плански и програмски документи на општината

 

Финансиска нестабилност на општината (доколку општината е во состојба на финансиска нестабилност)

•  План на мерки за надминување на финансиската нестабилност на општината

 

•  Извештај за реализација на планот на мерките за надминување на финансиската нестабилност на општината

 

 

Ревизорски извештаи

•  Извештаи за извршени ревизии на општината од страна на ДЗР или линк до извештаите објавени од страна на ДЗР

•  Извештај за постапување по препораките на ДЗР

•  Независни ревизорски извештаи на општината

 

Инспекциски надзор

 

•  Квартални извештаи за извршен инспекциски надзор

 

Други документи

•  Документи кои не се опфатени во гореспоменатите поткатегории, а се предмет на споделување со пошироката јавност, како на пример документацијата за концесии, ЈПП, меѓуопштинска соработка, соработка со

партнерски општини и др.

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

Даноци и такси

 

 

Локални даноци

•  Локални даноци

•  Методологии за пресметување на локалните даноци

•  даночен календар

•  Други документи

 

 

 

Локални такси и други давачки

•  Локални такси

 

•  Начин на пресметка и наплата на локалните такси

 

 

•  Други документи

 

 

 

 

9

 

 

 

 

Јавни набавки и јавни повици

 

 

 

Јавни набавки

•  План за јавни набавки

•  Линк до јавната набавка на општината објавена на Електронскиот портал за јавни набавки https://www.e‐nabavki.gov.mk/PublicAccess/Home.aspx#/home. Линкот директно води до:

‐ Објавената јавна набавка;

‐ Склучениот договор;

‐ Анексите на договорот.

•  Годишен извештај за реализација на планот за јавните набавки

Јавни повици •  Јавен повик

•  Документација поврзана со повикот

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

Проекти на територијата на општината

 

Финансирани од општината

•  Опис на проектот, датум на започнувањето, предвиден датум на завршување, вредност, евентуално кофинансирање, изведувач, придобивки за граѓаните (поткрепено со податоци), контакт од одговорното лице во општината
 

Финансирани од државата

•  Опис на проектот, датум на започнувањето, предвиден датум на завршување, вредност, кофинансирање од општината, изведувач, придобивки за граѓаните (поткрепено со податоци), контакт од одговорното лице во

општината

 

Финансирани од донаторската заедница

•  Опис на проектот, датум на започнувањето, предвиден датум на завршување, вредност, донатор, евентуално кофинансирање од општината, изведувач, придобивки за граѓаните (поткрепено со податоци), контакт од одговорното лице во општината
 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

Урбанизам

 

 

 

 

Усвоени документи и предлог‐урбанистички документи

•  ГУП (статус ‐ усвоен/предлог)

•  ДУП‐ови (статус ‐ усвоен/предлог)

•  Локална урбанистичка документација за село (статус ‐ усвоен/предлог)

•  Линк до Консултативното тело за урбанизам

•  Годишен извештај за одобренија за градба

•  Годишен извештај за поднесени барања за легализација и легализирани објекти

•  Извадок од Регистарот на управителите на станбените згради на територијата на општината со контакт

•  Образец за пријавување забелешки на граѓаните од работата на управителите

 

Адресар на инфраструктурата

 

•   Електронска евиденција на имињата на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти, броеви за нумерирање на објектите

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

Локален економски развој

 

 

Регистри

•  Регистар на трговските дејности од мал обем

•  Регистар на угостителските дејности од мал обем

•  Регистар на туристичките дејности од мал обем

•  Услуги во селскиот, етно и еколошкиот туризам (локација, опис на услугата, контакт)

Индустриски зони •  Име и локација, карактеристики, контакт, линк до веб‐страницата
Недвижен имот во сопственост на општината •  Регистар на недвижниот имот на општината со опис на имотот, проценета пазарна вредност, локација, намена, физичка состојба на имотот и сл.
 

Движен имот во сопственост на општината

•  Регистар на подвижниот имот на општината со видот на службено возило, намена, регистарски таблички, година на производство

•  Процедура за користење службени возила

•  Регистар на друг движен имот на општината од поголема вредност

 

Локален јавно‐приватен дијалог

•  Информации за воспоставените облици на активна локална соработка со деловната заедница, приватен дијалог (информации од состаноци на градоначалникот со деловната заедница, советодавниот одбор, локалниот

економски совет, локалните комори и сл.)

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

Животна средина

 

 

Регистри и лиценци

•   Регистар на загадувачите на територијата на општината

•  Регистар на објектите со сертификат за енергетски карактеристики на зграда

•  Издадени лиценци за отстранување на оштетените возила и возилата во дефект од општинските и локалните патишта

•  Доделени Б‐интегрирани еколошки дозволи

Депонии и собирни центри за отпад •  Собирни центри за електричен, електронски и друг отпад (локација, телефон за контакт, цена на услугата)

•  Депонии на територијата на општината/градот Скопје

Документи и проекти од областа на заштита на

животната средина

•  Стратешки и плански документи за заштита на животната средина

•  Активности, иницијативи и проекти за заштита на животната средина

•  Листа на загадувачите

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

Култура и спорт

 

 

Култура

•  Извадок од Регистарот на спомен‐обележјата на територијата на општината

•  Објекти од областа на културата на територијата на општината/ градот Скопје (домови на културата, музеи, мултимедијални објекти) со телефон за контакт, работно време, цени на услугите)

•  Календар на културни настани

 

 

Спорт

•  Спортски објекти на територијата на општината/градот Скопје (име на објектот, намена, услуги што ги обезбедува, тарифник на услугите, адреса и контакт

•  План на спортски настани

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

Социјална заштита

 

Социјална помош и поддршка

•  Услови за добивање еднократна парична помош (Образец за поднесување на барање)

•  Услови за добивање еднократна помош за новородено дете (Образец за поднесување на барање)

•   Други услуги

 

Домови за стари лица

•  Јавни установи за згрижување стари лица (информации за контакт, капацитет, исполнетост, услови и сл.)

•  Приватни установи за стари лица (информации за контакт)

Шелтер‐центар •  Информации за контакт за евентуална помош во случај на насилство
Дневни центри за лицата

со попреченост

•  Информации за контакт, локација, услуги
Центар за социјална

заштита

•  Информации за контакт, локација, услуги
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образование и детска заштита

 

 

 

Основно образование

•  Листа на основни училишта на територијата на општината (јавни, приватни) ‐ назив на училиштето, адреса, контакт, раководно лице, линк до веб‐страницата, број на паралелките по одделенија, број на ученици (родово разделени), број на вработени (наставници и други), наставни јазици и сл.

•  Електронски упис на учениците, опис на постапката за упис, пристап до услугата

•  Актуелни информации за учениците и родителите

 

 

 

Средно образование

•  Листа на средни училишта на територијата на општината (општински, на град Скопје, државни, приватни) ‐ (назив на училиштето, адреса, контакт, раководно лице, линк до веб‐страницата, број на паралелките по одделенија, број на ученици (родово разделени), број на вработени (наставници и други), наставни јазици и сл.)

 

•  Електронски упис на учениците, опис на постапката за упис, пристап до услугата

•  Актуелни информации за учениците и родителите

 

 

Детски градинки на територијата на општината

•  Листа на детски градинки и центри за ран детски развој на територијата на општината (јавни, приватни) ‐ назив на детската градинка, адреса, контакт, раководно лице, линк до веб‐страницата, капацитет за згрижување деца, број на вработени и сл.

•  Електронски упис на децата, опис на постапката за упис, пристап до услугата

•  Актуелни информации за родителите

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

Јавни претпријатија

 

 

 

 

 

 

 

Подредени по дејноста на ЈП или називот на ЈП

•  Име на јавното претпријатие основано од општината со контакти

•  Дејност, мисија и визија на ЈП

•  Услуги што ги испорачува и тарифник на услугите

•  Директор со контакт

•  Управен одбор (членови (родово разделени информации), начин на избор, мандат, делокруг на работа и сл.)

•  Надзорен одбор (членови (родово разделени информации), начин на избор, мандат, делокруг на работа и сл.)

•  Годишна програма за работа

•  Годишен извештај за финансиското работење на ЈП

•  Линк до веб‐страницата на ЈП

•  Информации и вести за работењето на ЈКП

•  Доколку јавното претпријатие нема сопствена веб‐страница, на веб‐страницата на општината треба да бидат објавени и цените на услугите, како и образецот за

пријавување проблем од граѓани

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

Општината и граѓаните

 

 

Консултација со граѓаните

•  Акт/процедура за постапката за консултација на граѓаните во општината

•  Календар на консултации

•  Извештај за спроведената консултација со образложение кои предлози се прифатени, а кои не и од кои причини

•  Електронска алатка за консултација со процедура за постапување

 

 

 

 

 

 

Граѓански организации

•  Листа на активни граѓански организации коишто дејствуваат на територијата на општината/планскиот регион (име на организацијата, извршен директор, статут на организацијата (делокруг на дејствувањето, цели и задачи), датум на формирањето, реализирани позначајни проекти, контакт е‐пошта, телефон, адреса, веб‐страница и сл.)

•  Алатка за електронско самоевидентирање на граѓанските организации по претходно објавен јавен повик

•  Акт/постапка за финансиска поддршка на проекти од граѓански организации

•Проекти коишто се спроведуваат во партнерство со граѓански организации

•  Годишен извештај за извршени консултации, остварена соработка и реализирани и отпочнати проекти со граѓански организации со финансиски импликации

•  Образец за поднесување иницијативи до општината

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

Слободен пристап до информации од јавен карактер

 

 

 

 

 

 

 

Информации од јавен карактер

•  Службено лице за постапување со информации од јавен карактер (име и презиме, контакт, е‐пошта, телефон, бр. на канцеларија)

•  Листа на информации од јавен карактер, согласно член 10 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и Кодексот за транспарентност на локално ниво со линк до објавената информација или категорија на информации

•  Образец за поднесување на барање за пристап до информација од јавен карактер

•  Линк до веб‐страницата на Агенцијата за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер (https://aspi.mk/)

•  Службено лице за поддршка на лицата со попреченост (име и презиме, контакт, е‐пошта, телефон, бр. на канцеларија)

•  Службено лице за заштита на личните податоци (име и презиме, контакт, е‐ пошта, телефон, бр. на канцеларија)

•  Службено лице за млади (име и презиме, контакт, е‐пошта, телефон, бр. на канцеларија)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Политика на интегритет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Политика на интегритет

•  Службено лице за интегритет (име и презиме, контакт, е‐пошта, телефон)

•  Етички кодекс на локалните функционери

•  Кодекс за административните службеници

•  Политика на интегритет

•  Годишен план за третман на идентификуваните ризици за корупција и судир на интереси (планот содржи идентификувани ризици, степен на ризик ‐ висок, среден, низок, дефинирани мерки, временска рамка, одговорно лице за секоја мерка, резултати)

•  Извештај за направената евалуација на Планот

•  Образец ‐ Изјава за судир на интереси за член на Советот

•  Акт (уредба) за примање и постапување со подароци за градоначалникот, членовите на Советот и општинската администрација, согласно Законот за вработените во јавниот сектор, член 39 и Кодексот за избрани лица во ЕЛС

•  Образец ‐ Пријава за примен подарок (Образецот содржи: опис на подарокот, проценета највисока пазарна вредност, дарител, примател и сл.)

•  Евиденцијa на примени подароци во општината (Актот за евиденција содржи примател, опис на подарокот, проценета највисока пазарна вредност, дарител, начин на постапување со подарокот согласно закон, кодекс и уредба)

•  Линк до веб‐страницата на Државната комисија за спречување на корупцијата

•  Правилник/процедура за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор

 

 

Пријави корупција

•  Формулар за пријава на корупција

•  Одговорно (овластено) лице за прием на пријавите доставени заради внатрешно пријавување (име и презиме, контакт, е‐пошта и телефон)

•  Објавување на видливо место на сите јавни повици, на јавните набавки и на огласите за вработување

 

 

21

 

 

Односи со јавноста

 

Вести

●       Информации што општината ги споделува со граѓаните на дневна основа како најава на настани, промоција на проекти или стратешки документи, известувања, апели и сл. Во содржините акцентот е ставен на придобивките за граѓаните и на финансиските импликации по буџетот на општината.
Контакт •  Лице одговорно за односи со јавноста (телефон за контакт и е‐пошта)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сервисни информации

 

Јавен транспорт

•  Јавен транспорт/линии, постројки, време на поаѓање, цена на чинење

•  Лиценцирани превозници и моторни возила регистрирани за вршење превоз на патници и стока во патниот сообраќај

Пазари на територијата на општината •  Пазари на територијата на општината/градот Скопје по вид на стока која се продава, работно време, локација
 

Јавни паркиралишта

•  Листа на јавни паркиралишта и зони за паркинг на територијата на општината/градот Скопје, начин на користење на услугата за паркинг (со наплата, бесплатни), оператор на паркиралиштата, работно време, локација,

обележани места за лицата со посебни потреби и сл.

 

 

 

 

 

 

Општински адресар

•  Канцеларија за млади ‐ адреса, телефон за контакт, е‐пошта

•  Клубови за пензионери ‐ адреса, телефон за контакт, е‐пошта

•  Мобилни канцеларии на општината ‐ адреса, телефон за контакт, е‐пошта

•  Подрачни единици на министерствата на територијата на општината ‐ адреса, телефон за контакт, е‐пошта

•  Стационар за домашни миленици ‐ адреса, телефон за контакт, е‐пошта

•  Објекти за здравствена заштита на територијата на општината

•  Други информации за контакт

•  На веб‐страницата можат да се објавуваат и информации од комерцијални субјекти за коишто ќе се оцени дека имаат јавен интерес или пак информации за настани во организација на други јавни субјекти, коишто се одржуваат на

територијата на општината

 

Пријави проблем

•  Електронска алатка за пријавување проблем со процедура за постапување по пријава и телефон за контакт

•  Известувања

 

 

 

 

23

 

 

 

 

Отворени податоци

 

 

 

 

Отворени податоци

 

 

 

•  Линкови до сите документи и податоци што се објавени во отворен формат

(минимум стандард во ексел‐табела)

 

 

 

24

 

 

Контакт со општината

•  Адреса

•  Телефон од општината

•  Службена е‐пошта на општината

•  Телефон од канцеларијата на секретарот на општината

•  Службена е‐пошта на секретарот на општината

 

25

 

Корисни линкови

 

•  Линк до Министерството за локална самоуправа